Motion 22 – Snabbare tågförbindelser i landet och öppnad koncession – utan förbättrade stambanor?

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

 • att kustbanan Helsingfors–Åbo får tillräcklig finansiering för underhåll men också för vidareutveckling
 • att kustbanan skall bli dubbelspårig
 • att en tillräcklig pendeltrafik upprätthålls på bansträckan Karis-Helsingfors

Behandling

En förnuftig transportpolitik är ett minne blott i vårt land. Man slåss för en plats i solen inför den kommande avregleringen 2017? Man tar till allehanda tricks för att locka utländska investerare till att sköta våra transporter. Sen kammar de hem vinsterna till skatteparadis?

Från och med den 29.3.2016 kör två ”snabbare tågturer” mellan Åbo – Helsingfors. I praktiken är det frågan om att man satsat 100.000 euro på stabilisatorer som byggts in i några av de italienska Pendolino-tågen som supplement, här i Finland, enkom för detta ändamål. Med hjälp av den extra utrustningen lär tågen kunna forcera kurvorna i en högre hastighet. Men, man har inte förbättrat själva banan. Man har fortfarande bara ett spår. Man hade behövt dubbla för denna typ av snabbtrafik, där ett stopp för trälaster eller en olycka, inte får hända. Man har inte förbättrat säkerheten, varken vid ändstationerna (för stopp), på mellanperrongerna, där tåget nu susar igenom i hög hastighet, eller vid plankorsningarna längs spåret. där riskerna för olyckor och självmordskandidater varit större redan sedan tidigare. Ej heller har man haft tillgång till en saklig konsekvensbedömning för följderna av att Pendolino, med de två viktigaste turerna om dagen nu i hög hastighet susar förbi alla stationer mellan Kuppis – Böle. Detta betyder att både Salo och Karis passeras utan stopp. Speciellt Karis har språkkonsekvens gällande boende, utbildning på svenska osv.

Vi anser att Svenska folkpartiet ska jobba för

 • att trots den nuvarande oppositionsstatusen på Arcadiabacken verka för en förnuftig transportpolitik med
 • att en språkkonsekvensbedömning i brådskande ordning kunde utreda följderna för våra svenskbygder och våra svenska institutioner på områden som nu plötsligt står utan både förnuftiga, pålitliga, trygga tågförbindelser samtidigt med allt återkommande hot om nedskärningar i utbildning, inom vård, inom äldreomsorg osv.
 • att kustbanan västerut från Helsingfors, till Åbo, kunde igen ses som ett viktigt led i utvecklandet av Finlands infra, som en viktig länk i trafiken inom Norden och inom Eu -Ryssland–Arktis och därmed kunde få en rejäl reparations- och förkortnings/förbättringsbudget, i en snabb takt. Etiken utan satsningarna är makaber.
 • att kustbanan västerut, Helsingfors-Åbo, kunde få verka som arbetsplats åt flera tusen i enlighet med Regeringens syfte att öka antalet arbetsplatser under valperioden
 • att tågrutten Åbo – Helsingfors – Åbo inte används som ett osäkert, billigt trick för att påstå att rutten plötsligt skulle vara så mycket snabbare då säkerheten är ytterligare ifrågasatt på detta sätt och de trogna kunderna ”kastats ut”.

Catherine Sid, John-Eric Sid

Partifullmäktiges svar

Kustbanan har långa anor som går tillbaka till slutet av 1800-talet och den är ännu idag en viktig förbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Längs med kustbanan löper även lokaltågtrafik som kopplar ihop Karis, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt med varandra och med metropolregionen.

Goda trafikförbindelser är en förutsättning för livskraftiga regioner. Området längs kustbanan har över 100 000 invånare varav tusentals arbetar inom metropolområdet och är beroende av fungerande transporter. För att området ska utvecklas och bli ett reellt bostadsalternativ för allt flera måste det finnas pålitliga, effektiva och miljövänliga sätt att röra sig i regionen, något som kustbanan har potential att erbjuda.

Kustbanan är en viktig länk inte enbart mellan Västra Nyland och metropolen eller mellan Helsingfors och Åbo, utan den skapar också en länk mellan bl.a. Ryssland och resten av Europa. Kustbanans vikt är också något som lyfts upp av EU-kommissionen i sitt nya arbete med att skapa transportkorridorer. Enligt kommissionen är en fungerande järnväg mellan Helsingfors och Åbo en del av Skandinavien-Medelhavet korridoren som kopplar samman hamnen i Fredrikshamn med Åbo och därifrån vidare till Stockholm.

Våra representanter har också i flera olika repriser efterlyst språkkonsekvensbedömningar eller konsekvensbedömningar överlag i den nuvarande regeringens beslut. Vi är överens med motionsställaren att kustbanan är viktig och säkerheten på den är viktig. Det är oförståeligt att man istället för att utveckla trafiken på kustbanan istället avvecklar den, så att de som bor längs kustbanan inte har möjlighet att använda den som transportmedel.

Vi måste även i framtiden kunna trygga förnuftiga och pålitliga tågförbindelser även till dem som bor längs kustbanan, inte så att det bara är invånarna vid ändhållplatserna som åker genom orterna. Svenska folkpartiet har jobbat länge för att kustbanan skulle bli dubbelspårig vilket skulle göra den säkrare gällande motkommande trafik och samtidigt också möjliggöra dessa snabbtåg men ändå också tillåta lokaltrafik. Man har även lyft upp frågan i Svenska riksdagsgruppens skuggbudget som en väsentlig punkt under hösten 2015.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

 • att kustbanan Helsingfors–Åbo får tillräcklig finansiering för underhåll men också för vidareutveckling
 • att kustbanan skall bli dubbelspårig
 • att en tillräcklig pendeltrafik upprätthålls på bansträckan Karis-Helsingfors