Motion 30 – Fixa vägarna i skick i östra Nyland, bygg lätt trafikleder och ge oss vägbelysning

Beslut

Gemensamt beslut för motionerna 30 och 31

Partidagen beslöt att SFP genom sina representanter i riksdagen och i kommunerna arbetar för

  • att vägnätet förbättras och underhålls genom att anslagen höjs och en jämnare regional fördelning tillämpas
  • att det byggs lättrafikleder
  • att vägbelysningen utökas

Behandling

Östra Nyland har fått stå tillbaka när det gäller vägarnas skick, speciellt dålig är vägen mellan Lappträsk och Lovisa stad. Lätt trafikleder saknas på många håll tex mellan Illby och Borgå, men också här sparas det! Vägbelysning saknas här och var, men ingenting händer. Östra Nyland är också skattebetalare som alla andra, kanske vi också borde få en del av kakan?

Vi föreslår

  • att SFP arbetar för att vägar sköts i skick,
  • att SFP arbetar för att det byggs lätt trafikleder,
  • att SFP arbetar för att vägbelysningen utökas i östra Nyland

SFP i Östra Borgå
Annette Forsblom

Partifullmäktiges gemensamma svar på motion 30 och 31

Vårt vägnät är i stort behov av grundreparation och underhåll. Reparationsskulden är för tillfället beräknade till 2,5 miljarder euro och skulden ökar med tiden. Transporterna på hjul ökar och den tunga trafiken sliter på våra vägar, speciellt i östra Nyland där järnvägsnätet inte är utbyggt i samma utsträckning som på annat håll.

Välfungerande trafikförbindelser är nödvändiga för att alla regioner så långt som möjligt ska vara likvärdiga. Vägarna är viktiga för att vi ska kunna hålla landsbygden levande och göra det möjligt för befolkningen att bo kvar. För tillfället är vägarna ställvis i så dåligt skick att de utgör en fara för trafiken på grund av gropar i vägen och obefintliga vägrenar. Lättrafikleder skulle öka säkerheten för bland annat skolbarn som färdas till skolan gående eller med cykel. Väg 176 mellan Lappträsk och Lovisa är ett exempel på detta. Vägen finns nu med i åtgärdsprogrammet för att minska reparationsskulden för trafiknätet 2016–2018 med ett anslag på 1,5 miljoner för att förbättra beläggningen på avsnittet Skinnarby-Lappträsk. Detta är bara en liten tröst och större reparationer för hela vägen behövs och många andra vägar också. Tyvärr sker de stora vägprojekten i huvudstadsregionen ofta på de mindre vägarnas bekostnad ute i periferin. Svenska riksdagsgruppen har aktivt lämnat in budgetmotioner i riksdagen för att öka på anslagen för våra vägar på landsbygden.

Även vägbelysningen är väsentlig ur säkerhetssynpunkt. Det finns teknologiska lösningar som möjliggör energisnålare alternativ till vägbelysning vi kunde satsa på. Genom att gå över till LED-gatubelysning sparar man över 50 procent el jämfört med traditionell gatubelysning.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP genom sina representanter i riksdagen och i kommunerna arbetar för

  • att vägnätet förbättras och underhålls genom att anslagen höjs och en jämnare regional fördelning tillämpas
  • att det byggs lättrafikleder
  • att vägbelysningen utökas