Motion 22 – Alkolås

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP i riksdag och regering arbetar för en ökad användning av alkolås för att öka trafiksäkerheten
  • att SFP arbetar för att alkolås blir obligatoriska för personer som dömts för rattfylleri

Behandling

Alkolås

Varje gång någon sätter sig bakom ratten alkoholpåverkad så riskerar föraren att det hela slutar i katastrof. Hur många bilder har inte spridits av demolerade trehjulingar, kraschade bilar och stora olyckor med många inblandande! Alla med en rattfull förare inblandad i tragedin och ofta med dödlig utgång.

Ett starkt och enkelt skydd mot dessa tragedier är det så kallade alkolåset, en enkel uppfinning som hindrar föraren att köra då denne eller denna är alkoholpåverkad. Låset skyddar föraren från egna dumheter, men framför allt oskyldiga från att skadas.

Motståndarna mot alkolåset brukar hävda att någon annan kan blåsa istället för den berusade. Men då får man ställa sig frågan. Vilken nykter normalt funtad person är villig att hjälpa en berusad människa att ta sig ut i trafiken där han kan orsaka alla möjliga hemska skador på liv och egendom? Antalet är högst antagligen väldigt litet och ett alkolås skulle stoppa mången berusad från att ge sig ut på en farlig färd med sitt fordon.

 

Vi undertecknande föreslår

  • att SFP aktivt driver frågan om att införa tvång på alkolås i alla fyrhjuliga motorfordon som säljs i Finland som är ämnade för trafik på allmänna vägar.

 

Esbo 27.3.2013

Markus Söderman               Naimat Asapova                  Eeva Hæggström

Nicholas Kujala

 

Partistyrelsens svar

Rattfylleri är ett allvarligt brott genom vilket man äventyrar andra människors liv och hälsa. Var fjärde dödsoffer i trafiken förorsakas av rattonykterhet. Speciellt unga personer är ofta involverade i dessa olyckor.

Statsrådet gav en ny trafikpolitisk redogörelse till riksdagen i april 2012. Den innehåller många förslag som strävar till att förbättra trafiksäkerheten och minska på rattonykterhet. Ett av förslagen är att utöka användandet av alkolås.

Enligt den rådande lagstiftningen följer körförbud som en automatisk påföljd då en person misstänks för rattfylleri. Under pågående regeringsperiod kommer trafik- och kommunikationsministeriet att komma med förslag på hur en utökad användning av alkolås skulle kunna förverkligas i praktiken. En viktig fråga som måste utredas är ifall det är rattfylleristen eller samhället (eller båda) som skall stå för kostnaderna vid installerandet av alkolås i de enskilda fallen. Frågan är särskilt problematisk i och med att många av de personer som gör sig skyldiga till rattfylleri saknar egna medel. Ett generellt system där alkolås skulle installeras vid alla fall av rattfylleri skulle kunna bli rätt dyrt för samhället i och med att fallen årligen uppgår till ca 20 000.

Tanken på att införa obligatoriska alkolås i alla bilar för att minska på rattfylleri är intressant och förtjänar att utredas. På grund av de betydande statsekonomiska konsekvenserna en sådan reglering skulle ha ifall staten skall stå för kostnaderna är det dock inte realistiskt att eftersträva en nationell lösning som bygger på statlig finansiering. Det förefaller inte heller motiverat och skäligt att påföra dessa kostnader direkt på de företag som importerar och säljer motorfordon i Finland. Däremot kunde frågan utredas vidare av trafik- och kommunikationsministeriet och på sikt kunde man eventuellt eftersträva en heltäckande EU-reglering i frågan.

 

Partistyrelsen föreslår

att     SFP anser att en ökad användning av alkolås är eftersträvansvärd för att öka trafiksäkerheten

att     SFP arbetar för att alkolås blir obligatoriska för personer som dömts för grovt rattfylleri

 

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige önskar uppmärksamma de kommunala beslutsfattarna att kräva alkolås av trafikidkaren vid upphandlingen av yrkesmässig trafik, t.ex. skolskjutsar.