Motion 48 – Glöm inte att integrera hemmamammorna

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att kommunerna genom uppsökande verksamhet satsar på att bättre nå ut till de invandrarkvinnor som är hemma med barn
  • att kommunerna i samarbete med tredje sektorn uppmärksammar invandrarmammor som sköter sina barn hemma och utarbetar integrationsplaner för dessa.
  • att det kontinuerligt ordnas utbildning för rådgivare, läkare och socialpersonal om genusfrågor ur ett mångfalds- och integrationsperspektiv.

Behandling

I år har det anlänt ett stort antal asylsökande till Finland. En stor del av dem kommer att stanna i Finland. Kommunerna har olika integreringsstrategier där särskilt vikten av att snabbt lära sig språket och att börja arbeta ligger i fokus. Men en grupp som ofta glöms bort är småbarnsmödrar som kommer till Finland, eller gravida som föder barn snart efter ankomsten till Finland. Dessa kvinnor är i riskzonen för att marginaliseras i integrationsåtgärder som huvudsakligen fokuserar på arbetslivet. De blir ofta hemma för att sköta barnet och missar då sin egen integration i det nya samhället, speciellt om kvinnan föder flera barn efter varandra och stannar hemma i flera år.

Under integrationstiden får invandrarna information om sina rättigheter och om hur samhället fungerar. De får gå på språkkurser, samtidigt som det utreds vilka färdigheter och arbetserfarenhet var och en har. Kvinnor som är hemma med flera barn har svårt att komma loss för språkstudier och integrationsservice. Detta gör att dessa mammor blir isolerade från det övriga samhället, eftersom de varken kan språket, kulturen eller har ett arbete.

För att hemmamammor med utländsk bakgrund också ska kunna integreras i det finländskasamhället och få information om sina rättigheter måste kommunerna klart definiera vilka myndigheter som har ansvaret för kartläggningen och integrationsplanen för dem. Samtidigt bör kommunerna utarbeta integrationsåtgärder med hänsyn till denna grupp.

Förutom dessa åtgärder bör kommunerna satsa på utbildning av rådgivare, läkare, och socialpersonal om genusfrågor ur ett mångfalds- och integrationsperspektiv för att garantera en god integration.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP arbetar för

  • att kommunerna satsar på att bättre nå ut till de invandrarkvinnor som är hemma med barn, till exempel genom uppsökande verksamhet.
  • att kommunerna klargör vem som ansvarar för kartläggning och integrationsplan för hemmamammor av utländsk bakgrund samt utarbetar integrationsåtgärderna med hänsyn till denna grupp.
  • att kommunerna ordnar utbildning för rådgivare, läkare, socialpersonal om genusfrågor ur ett mångfalds- och integrationsperspektiv.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Anna Jungner-Nordgren, Agneta Udd-Saarela

 

Partifullmäktiges svar

Motionärerna tar upp en fråga som är av yttersta vikt i dagens Finland. Vi har en situation idag som är helt annan än vad vi sett tidigare. En fungerande integration är ett måste för att Finland ska kunna vara ett tryggt och framgångsrikt land.

Integrationslagen säger tydligt att En invandrare har rätt till integrationsplan, om han eller hon är arbetslös arbetssökande enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller annat än tillfälligt får utkomststöd enligt lagen om utkomststöd. En integrationsplan kan utarbetas även för en annan invandrare, om han eller hon med stöd av den inledande kartläggningen bedöms vara i behov av en plan för att integrationen ska främjas.

Alla invandrare har i praktiken rätt till en kartläggning över sin egen situation och till en personlig integrationsplan. Då lagen skrevs (innan 2010) var antalet invandrare givetvis betydligt färre än de är idag. Ökningen under år 2015 var markant, antalet asylsökande som kom till Finland under år 2015 uppgick till 32476 personer, och det finns tecken på att antalet hålls högt ännu långt framöver. Det här gör att det finns ett större tryck än tidigare på tjänstemän som arbetar med integrationsfrågor. Även om nyrekryteringar gjorts och kommer att göras när det gäller integrationsarbete så kommer situationen vara mycket svår innan Finland vant sig vid den nya realitet som ännu växer fram. Antalet personer som behöver integrationsåtgärder är på kraftig uppgång. Det här gör att motionens viktiga innehåll ytterligare accentueras.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att kommunerna genom uppsökande verksamhet satsar på att bättre nå ut till de invandrarkvinnor som är hemma med barn
  • att kommunerna i samarbete med tredje sektorn uppmärksammar invandrarmammor som sköter sina barn hemma och utarbetar integrationsplaner för dessa.
  • att det kontinuerligt ordnas utbildning för rådgivare, läkare och socialpersonal om genusfrågor ur ett mångfalds- och integrationsperspektiv.