Motion 62 – Våld i parrelationer

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

 • att förebyggandet av våld i parrelationer lyfts upp på hög nivå och Finland allokerar tillräckliga resurser för att planera tjänsterna och koordineringen av arbetet.
 • att arbetet för att förebygga våld i parrelationer och våld i hemmet bevakas och ses över i social- och hälsovårdsreformen.
 • att resurser för implementeringen av Istanbulkonventionen i Finland tryggas.

Behandling

Finland gör ett bra arbete med asylsökande människor som flyr våld. Vi har ett bra fungerande mottagningssystem – enligt Röda korset. Privata människor har öppnat sina hem för att hjälpa de asylsökande att integrera sig i Finland. Men har vi glömt bort våra finska medmänniskor? Människor som i sina egna hem blir psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt misshandlade. Kvinnor, barn och de svage som dagligen blir utsatta för våld. Varje år dör 20 kvinnor som resultat av våld i hemmet, Varje sjätte minut misshandlas en kvinna av sin partner. Det räcker inte att vi tänder ljus en gång i året till de offer som dog av ”svartsjukedrama”. Vi behöver mera information, mera kunskap om vad det handlar om när man talar om våld i hemmet. I Finland drabbas allt mera människor av alzheimer. En person med alzheimer kan bli aggressiv mot sin partner. Det kan leda till misshandel och våld. Hur hanterar man den situationen när man själv har blivit så nedtryckt att man förlorat sin självkänsla? Är den ända vägen ut att man begår självmord? – För att få frid? När våra medmänniskor inte orkar måste SFP se till att det finns hjälp att få.

Jag anser att

 • SFP tar våld i hemmet som tema i kommunalvalet.
 • SFP lyfter upp alla de problem som avgör vad våld i hemmet betyder.
 • SFP arbetar att information finns att få gratis i alla hälsocentraler i Finland.
 • Makt spelar en står roll bakom våld.
 • SFP kan ta makten i sina händer.
 • SFP skall sträva efter en nolltolerans av våld mot kvinnor.

Karin Toyoda

Partifullmäktiges svar

Enligt en forskning gjord av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) är Finland ett av de farligaste länderna i Europa för kvinnor. Var tredje finländsk kvinna har upplevt våld av sin nuvarande eller tidigare partner. Finland hör till de fyra EU-länder som toppar statistiken över sexuella trakasserier mot kvinnor. Åtminstone 55 000 finländska kvinnor utsätts varje år för sexuellt våld.

Finland har fått flera anmärkningar av internationella organ för tillsyn av mänskliga rättigheter om den stora förekomsten av våld i hemmet och våld mot kvinnor. SFP anser att det är viktigt att förebyggande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt skyddshemstjänsterna ordnas väl och effektivt.

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen, godkändes i Finland i augusti 2015. Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande internationella avtalet i Europa som syftar till att förebygga och avskaffa våld mot kvinnor, att skydda dem som utsätts för våld samt att ställa förövarna av våldshandlingar till svars.

Istanbulkonventionen förpliktar Finland att bland annat öppna en 24-timmars telefonhjälplinje, grunda servicepunkter med låg tröskel samt utöka antalet skyddshemsplatser och tjänster som riktar sig till offer för sexuellt våld. För tillfället uppfyller Finland dessa förpliktelser endast till en bråkdel av de internationella rekommendationerna.

Det saknas fortfarande över 400 skyddshemsplatser i Finland. År 2015 blev t.ex. 528 vuxna och uppskattningsvis 150-200 barn utan plats på ett skyddshem i Helsingfors. På en del orter är det flera hundra kilometer till närmaste skyddshem. SFP har såväl i regeringsställning som i opposition arbetat för att antalet skyddshemsplatser utökas till att motsvara internationella rekommendationer.

SFP anser att det är mycket viktigt att Finland avsätter tillräckligt med ekonomiska och mänskliga resurser för att förebygga olika former av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Trots att både SFP och många kvinno- och människorättsorganisationer har påpekat de rådande bristerna har regeringen inte reserverat tillräckliga resurser för att uppfylla Istanbulkonventionens krav.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP:s representanter i riksdagen arbetar för

 • att förebyggandet av våld mot kvinnor lyfts upp på hög nivå och Finland allokerar tillräckliga resurser för att planera tjänsterna och koordineringen av arbetet.
 • att arbetet för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet bevakas och ses över i social- och hälsovårdsreformen.
 • att resurser för implementeringen av Istanbulkonventionen i Finland tryggas.