Motion 50 – Försöksverksamhet kring tvåspråkighet inom utbildning

Beslut

Gemensamt svar på motionerna 50 och 51

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

 • att tidigarelägga språkundervisningen i alla kommuner.
 • att ett spetsprojekt för att öka antalet språkbadsskolor och -platser införs under nästa regeringsperiod.
 • att antalet språkbadslärare som utbildas i Finland utökas.
 • att samarbetet mellan svenskspråkiga och finskspråkiga daghem och skolor förbättras.
 • att våra skolor administreras på språklig grund men att samlokaliserade skolor och daghem stöds när det är ändamålsenligt.
 • att SFP:s program ”Språkundervisning, språkbad, språkskolor och samlokalisering av svenska och finska skolor” uppdateras så att det finns underlag för beslut i kommunerna

Behandling

I Svenskfinland pågår en livlig diskussion om tvåspråkighet i småbarnspedagogik och utbildning. Det framförs argument för och emot utan att begreppet ”tvåspråkig utbildning” av många ens anses definierat.

Samtidigt finns ”samarbete över språkgränserna” inskrivet i såväl läroplaner som strategier i många kommuner. Samlokalisering av (finskspråkig – svenskspråkig) utbildning ökar åtminstone på, om inte andra, helt praktiska grunder. I en del kommuner för man samarbetet steget längre genom olika tematiska projekt men också genom att integrera språkundervisningen med undervisning i andra ämnen.

Faktum är att andelen tvåspråkiga finlandssvenskar ökar samtidigt som andelen enspråkigt svenskspråkiga dito minskar. I synnerhet i områden med en förhållandevis jämn fördelning mellan finsk- och svenskspråkiga finns det i båda språkgrupperna många som efterlyser och är beredda att pröva på tvåspråkiga lösningar inom utbildningen.

Det är fel att tro att den finlandssvenska verkligheten och vardagen skulle se lika ut i hela Svenskfinland, därför behövs också olika ”tvåspråkiga” lösningar i olika delar av landet. Satsningar på tvåspråkighet inom utbildning är i dagens läge ofta projektbetonade satsningar som kräver enskilda lärares initiativ och/ eller engagemang för att förverkligas. Dessa satsningar är sällan objektivt utvärderade på annat än lärarlags- eller lokal nivå och kan därför inte användas som referens till fungerande lösningar på ett nationellt plan.

Kundsyn är ett känt begrepp i andra sammanhang men numera aktuellt också beträffande kommunala och andra offentliga tjänster. Att tillgodose de tvåspråkigas (/ tvåspråkiga familjernas) önskemål om en utbildning som stöder utvecklandet av båda språken är, förutom bra kundsyn, viktigt också ur ett finlandssvenskt perspektiv: utan skolornas tvåspråkiga elever skulle de svenska skolorna förlora en stor del av sitt elevunderlag.

Finlandssvenskheten skall vara inkluderande, inte exkluderande. Om vi vill förverkliga innebörden i ”inkluderande” kan vi inte fortsätta arbeta för enbart enspråkigt svenska lösningar där samhället, familjen och individen har en beställning på en tvåspråkighet. Målsättningen med denna motion är inte att ersätta de svenskspråkiga skolorna med tvåspråkiga dito, utan att erbjuda en tvåspråkig utbildning som ett alternativ till de svensk- och finskspråkiga skolorna i de delar av Finland där det finns en beställning och förutsättningar för detta.

Att-sats

SFP i Pargas föreslår att

SFP initierar en nationell försöksverksamhet kring tvåspråkighet inom småbarnspedagogik och utbildning med avseende att

 • Möjliggöra att fungerande tvåspråkiga miljöer kan skapas där det finns förutsättningar för detta,

 • På bästa sätt stärka kunnandet såväl i modersmålet som i det andra inhemska språket hos de elever som deltar i försöksverksamheten,

 • I samband med försöksverksamheten uppmuntra till objektiv forskning kring resultatet av olika metoder att integrera språkundervisning i den övriga undervisningen

Motionär

Conny Granqvist, ordförande för SFP:s lokalavdelning i Pargas

Rolf Möller, sekreterare för SFP:s lokalavdelning i Pargas


Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar på motionerna 50 och 51

Det kunnande som finns i Finland när det gäller språkbad är i världsklass. Vid Vasa universitet fungerar Centret för språkbad och flerspråkighet sedan många år tillbaka. Centrets främsta uppgift är att bedriva forskning inom området två- och flerspråkighet med speciell tonvikt på tidigt fullständigt språkbad i svenska. Forskning har skett sedan slutet av 1970-talet. Verksamheten har ända från början skett i nära samarbete med kanadensiska, katalanska och amerikanska språkbadsforskare. I många kommuner har språkbad fungerat framgångsrikt i många år. Som exempel kan språkbadet i Jakobstad nämnas. Det har redan fungerat i över 25 år och erfarenheterna är goda. I Jakobstad ges också språkbadskurser åt svenskspråkiga barn vilket är unikt i Finland.

SFP har konsekvent lyft fram språkbadet som ett fungerande sätt att möta det intresse att lära sig språk som finns. Vi ser idag en negativ trend där barn och ungas språkkunskaper försvagas i Finland. Satsningar på språkbad är vara en bra metod för att öka språkkunskaperna och förstärka tvåspråkigheten i vårt land. Barn har lätt för att lära sig språk och språkbad kunde med fördel inledas redan inom småbarnspedagogiken, både på svenska och finska.

Det behövs också fler språkbadslärare i vårt land så att tillgången till språkbad såväl i dagvården som i skolan blir bättre. Förutom språkbad behöver man också satsa på andra metoder för att öka språkkunskaperna, såsom språkduschar, undervisning som uppmuntrar till att tala och tidigareläggning av språkundervisningen.

Språkbad en fungerande lösning och undersökningar visar dessutom att elevernas modersmål stärks vid sidan om det andra språkbadsspråket.

Vid sidan av språkbadet bör utgångspunkten vara skolor som adminstreras på språklig grund. Autonomin för det svenskspråkiga undervisningsväsendet är en av de starkaste granaterna för en levande tvåspråkighet. Elever från båda språkgrupperna bör garanteras tillgång till en skolmiljö på det egna modersmålet.

För att stöda tvåspråkigheten i landet och öka integrationen mellan svensk- och finskspråkiga borde man påbörja inlärningen av det andra inhemska språket i ett tidigare skede. På en tvåspråkig ort har barnen nytta av att kunna det andra inhemska språket eftersom det bland annat underlättar möjligheterna att delta i fritidsaktiviteter.

Vi behöver ett större utbyte mellan språkgrupperna än vi har i dag och det borde utarbetas konkreta handlingsprogram speciellt i tvåspråkiga kommuner för att öka samarbetet mellan finsk- och svenskspråkiga daghem och skolor via elevutbyte och vänklasser.

Svenska folkpartiets linjepapper ”Språkundervisning, språkbad, språkskolor och skolor med två undervisningsspråk” konstaterar bland annat

– Den svenska skolan, från dagvård till högskola, har en kulturbärande och identitetsskapande roll som är central för en levande svenskhet. En levande svenskhet är en förutsättning för landets tvåspråkighet.

– Svenska folkpartiet välkomnar alla initiativ som är ämnade att stärka det svenska språkets ställning och den finlandssvenska kulturen i Finland.

– Vår lagstiftning känner till svensk- eller finskspråkiga skolor. Enligt lag är det möjligt att en del av undervisningen sker på ett annat språk än undervisningsspråket.

– Trots att en del av undervisningen sker på det andra nationalspråket är en sådan skolform inte tvåspråkig utan det är alltid fråga om finsk- eller svenskspråkiga skolor.

– Diskussionen om ”tvåspråkiga” skolor visar att det finns intresse för att stärka det svenska språkets ställning i vårt land. Svenska folkpartiet har med detta papper velat påvisa alla de möjligheter nuvarande lagstiftning ger i form av språkbad, språkskolor och tidigareläggning av språkundervisningen.

– Den framgångsrika språkbadsundervisningen, som nu enbart erbjuds i 11 tvåspråkiga kommuner, bör utvecklas och utvidgas för att möjliggöra en funktionell tvåspråkighet för så många barn som möjligt.

– Svenska folkpartiet anser att det borde utarbetas konkreta handlingsprogram i framförallt tvåspråkiga kommuner för ökat samarbete mellan finsk- och svenskspråkiga daghem och skolor via elevutbyte och vänklasser.

– Ikraftvarande lagstiftning ger goda och flexibla möjligheter att utveckla undervisningen i de inhemska språken. Om den politiska viljan finns möjliggör lagstiftningen flere olika lösningar.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

 • att tidigarelägga språkundervisningen.
 • att ett spetsprojekt för att öka antalet språkbadsskolor och -platser införs under nästa regeringsperiod.
 • att antalet språkbadslärare som utbildas i Finland utökas.
 • att samarbetet mellan svenskspråkiga och finskspråkiga daghem och skolor förbättras.
 • att våra skolor administreras på språklig grund men att samlokaliserade skolor och daghem stöds när det är ändamålsenligt.