Motion 13 – Möjligheter med Invandrings- och integrationspolitik

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiets företrädare arbetar för

  • att en invandrings- och integrationspolitik som fokuserar i ännu större grad på de möjligheter invandringen ger
  • att det i de lokala integrationsprogrammen klart lyfts fram migration också som en kulturell, ekonomisk och dynamisk tillgång i kommunerna
  • att behovet av förnyelse, både i attityd och handling, i invandrings och integrationspolitiken lyfts fram
  • att Finland aktivt arbetar med att avskaffa de byråkratiska hinder och trösklar som försvårar integrationsprocessen och dämpar arbetskratsinvandringen

Behandling

Finland har och har haft ett fungerande system för invandring och integration under en lång tid. Det är dock anpassat till en invandring främst på grund av humanitära skäl.

Världen förändras hela tiden, så också invandringen och de behov som finns förenade med den. Finlands invandringspolitik och systemet för att ta emot inflyttare är anpassat för gårdagen och har idag blivit föråldrat.

Invandringen sker idag av många olika orsaker. Man flyttar till Finland till exempel på grund av jobb, familj eller varför inte för att studera. Invandringen idag till vårt land bjuder på en mångfald som vi inte tidigare upplevt.

Finland står idag, liksom hela Europa inför stora utmaningar både då det gäller invandring och arbetskraft. Behovet av att förlänga arbetskarriärerna och ha en hög sysselsättningsgrad är bara en del av lösningen på vår kommande brist på arbetskraft. Vi behöver i framtiden också få mera hjälp för att möta våra utmaningar genom en ökad arbetsrelaterad invandring.

Vi skall bereda oss på att i en nära framtid ha en ökad invandring både då det gäller mängd och mångfald.

Vi föreslår att

  • SFP arbetar för en invandrings- och integrationspolitik som fokuserar på möjligheterna framom problemen och hindren
  • SFP:s representanter på lokal, regional och riksnivå i tillämpningen av invandrings- och integrationspolitiken görs medvetna om de behoven av förnyelse både i attityd och handling

Tobias Pötzsch, Claudia Nystrand,
ordförande för Mångkulturellt Finland r.f. ordförande för SFP:s
integrationspolitiska utskott

Partistyrelsens svar:

Invandringen från utlandet till Finland har blivit mångsidigare och ökar hela tiden. Enligt prognoserna kommer antalet utlänningar som är bosatta i Finland år 2030 att uppgå till en halv miljon. Befolkningen i Finland åldras och konkurrensen om arbetskraft skärps inom alla arbets-marknadssektorer i både Finland och de övriga EU-länderna. För närvarande sysselsätter t.ex. den kommunala sektorn i Finland cirka 430 000 personer, av vilka ungefär hälften går i pension fram till år 2025. De största enskilda pensionsavgångarna sker år 2014 och 2015. Många företag har insett det här och har utarbetat strategier för att värva arbetskraft från andra länder. Man har insett att man inte klarar sig utan invandrare.

Statsrådet fattade i juli 2012 ett principbeslut om statens program för integrationsfrämjande för åren 2012-2015. Statens program för integrationsfrämjande är täckande och sektorövergripande där invandrarbefolkningens behov beaktas inom sysselsättning, utbildning, boende samt inom social och hälsovårdstjänster. I programmet lyfts bland annat fram att en viktig grund för integration är att invandraren känner sig som en riktig kommuninvånare. Integreringen av invandrarna har varit utmanande och åtgärder som har skapats genom åren har fokuserat på att skapa förutsättningar för integrering med fokus på språkutbildning, kulturell interaktion och en viss anpassning till det finländska samhället.

Motionärerna lyfter fram en synnerligen viktig poäng. Invandringen är en stor tillgång för Finland, både kulturellt och ekonomiskt. Arbetskraften är rörlig inom EU och för oss i Finland blir följande utmaning att behålla kompetent arbetskraft. Finland får inte bli ett transitland som man snabbt lämnar.

Vi kan konstatera att målet som finns i statens program för integrationsfrämjande – att invandrare känner sig som riktiga kommuninvånare, är bra, och skapar den trygghet som invandrarna behöver. Det är nödvändigt att vi i Finland följer med i utvecklingen av migration i samhället, dess särdrag och skapar förutsättningar och strukturer som tillvaratar den kompetens och de särdrag som invandrarna har. Invandring kan tillföra ett land nya idéer och kreativ kompetens via människor från andra länder som bosätter sig, arbetar och integreras i samhället. Det i sin tur skapar en dynamisk interaktion som vi kan ha stor nytta av och borde ta vara på. Invandrare kan fungera som kulturella och ekonomiska broar mellan länder och kulturer – det här borde lyftas fram likväl på lokal och regional som på riksnivå i större utsträckning än hittills.

Partistyrelsen föreslår att Svenska folkpartiets företrädare arbetar för

  • att en invandrings- och integrationspolitik som fokuserar i ännu större grad på de möjligheter invandringen ger
  • att det i de lokala integrationsprogrammen klart lyfts fram migration också som en kulturell, ekonomisk och dynamisk tillgång i kommunerna
  • att behovet av förnyelse, både i attityd och handling, i invandrings och integrationspolitiken lyfts fram

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige betonar att Finland behöver vara ett attraktivt land för arbetskraftsinvandring, och att det är en viktig fråga för Finlands framgång i en alltmer globaliserad värld. Finland behöver aktivt arbeta med att ta bort byråkratiska hinder och trösklar som finns i vårt samhälle.