Motion 34 – SFP ska verka för ett startupvänligt Finland

Beslut

SFP arbetar för:

 • att främja samarbete mellan näringslivet, högskolor och tillväxtföretagsmiljöer
 • att främja tillförlitliga nätförbindelser och kontorskollektiv också på glesbygden
 • att fortsätta avlägsna byråkratiska hinder för arbetskraftsinvandring av experter och utländska studerande
 • att främja undervisning i matematik, programmering och företagsamhetsfostran i alla utbildningsstadier samt livslångt lärande i allmänhet
 • att information om kapitalinvesterare koordineras så att startupetableringar kan främjas
 • att vinsten som investeras tillbaka till företagets verksamhet beskattas med en lägre samfundsskattesats, t.ex. 15%

Behandling

Partifullmäktiges svar

Företagens verksamhetsförutsättningar hör till Svenska folkpartiets hjärtesaker i och med att företagen och arbetsplatserna de skapar utgör ryggraden för vår ekonomi. Det är speciellt i små och medelstora företag som nya arbetsplatser skapas. Av dessa har tillväxtföretag en central roll förutom i att skapa arbetsplatser även i att kommersialisera innovationer, förstärka Finlands konkurrenskraft och bidra till vår ekonomiska tillväxt. Det är det offentligas uppgift att ge företagen sunda förutsättningar för sin verksamhet. Därför är det viktigt att vi i Finland har ett gynnsamt klimat för företag och entreprenörer (Partiprogram 2016).

Motionärerna lyfter fram behovet av att smidigt kunna anställa utländsk nyckelkompetens till våra företag. Det här är ett behov som Svenska folkpartiet undertecknar och som vi arbetat för i regeringen. För att främja en ökad utbildnings- och arbetsbaserad invandring har regeringen i samband med budgetförhandlingarna hösten 2021 fastställt en färdplan som innehåller åtgärder för att uppnå regeringens målsättning om att fördubbla arbetskraftsinvandringen före 2030 och tredubbla antalet utländska studerande per år till 15 000 personer. Dessutom är målsättningen att 75 procent av dem ska kunna fortsätta sin arbetskarriär i Finland.

Inför halvtidsrian våren 2021 fattade regeringen även beslut om ett program för inhemskt ägande och en strategi för industrins omställning. I strategin för industrins omställning samlas åtgärder vars målsättning är att Finland år 2030 har den mest konkurrenskraftiga miljön för industrier som siktar på koldioxidneutralitet. I det förstnämnda programmet för inhemskt ägande hittas till exempel åtgärder för att utveckla Finnveras finansieringsverktyg samt för att underlätta grundandet av personalfonder.

Från och med år 2022 har regeringen infört ett D-visum, det vill säga en expressfil för specialsakkunniga, startup-företagare och deras familjemedlemmar. De ska kunna få uppehållstillstånd inom två veckor av ansökan så att arbetet i Finland kan inledas så snabbt som möjligt. Målsättningen är att D-visumet även ska utvidgas till att omfatta forskare och studerande. Regeringen har dessutom i slutet av 2021 föreslagit att utländska studeranden i fortsättningen ska få uppehållstillstånd för hela sin studietid. Samtidigt föreslår regeringen ändringar som gör det lättare att arbeta vid sidan av studierna och en förlängning av tillståndet att söka arbete efter avlagd examen från ett till två år. Lagändringen gör det även lättare att få permanent uppehållstillstånd. Dessa ändringars syfte är att göra det lättare för utländska studerande och forskare att stanna i Finland.

SFP vill fortsättningsvis verka för att processen att anställa utländska arbetstagare ska vara utan byråkratiska hinder och behovsprövning.

För att stöda tillväxtföretagens verksamhetsförutsättningar har regeringen höjt den nedre gränsen för momsskyldighet från 10 000 till 15 000 euro. Regeringen har även enligt regeringsprogrammet genomfört ny lagstiftning som gäller belöningen av onoterade tillväxtbolags personal och gjort systemet med skattelättnad för nyckelpersoner som flyttar till Finland från utlandet permanent. Dessutom har regeringen fattat beslut om ett rekryteringsförsök som inleddes i mars 2022, där ensamföretagare kan få ekonomiskt stöd för sin första anställning. Under beredning är en lag enligt vilken företagsrådgivningen för ensam- och mikroföretags rekryteringar föreslås göras permanent. SFP har också drivit på ibruktagandet av en kombinationsförsäkring för företagare och en tilläggsutredning gällande den görs. Våren 2022 presenterar regeringen även en företagarstrategi, vilket är något som SFP målmedvetet drivit inom regeringen.

I riksdagsvalsprogrammet år 2019 har SFP tagit ställning för att privatpersoners investeringar i tillväxtföretag till en viss del ska vara avdragbara i inkomstbeskattningen. Partiordförande lyfte fram i sitt linjetal på partidagen 2021 att vinster som investeras tillbaka i företagets verksamhet borde beskattas med en lägre samfundsskattesats, till exempel 15 procent. Partiordförande lyfte även fram att vi borde uppmuntra nya företagare att starta bolag som siktar på en stark tillväxt till exempel genom att befria start-up företag från att betala samfundsskatt under exempelvis de första två-tre verksamhetsåren.

Den offentliga kapitalinvesteringsverksamheten bedrivs i Finland genom två bolag, Finlands Industriinvestering Ab och Business Finland Venture Capital Ab, som fungerar under arbets- och näringsministeriet. För att tillväxtföretag ska kunna uppstå och växa krävs det förutom gynnsamma verksamhetsförutsättningar även de rätta kontakterna så att företagsidéerna ska kunna kommersialiseras. Svenska folkpartiet vill främja samarbetsnätverk mellan näringsliv, högskolor och tillväxtföretag.

Svenska folkpartiet anser att man ska kunna bo och arbeta i hela Finland, också på landsbygden och i skärgården. Vi vill ha snabba och pålitliga nätförbindelser för att möjliggöra distansarbete och stöda hela landets digitala konkurrenskraft (kommunalvalsprogram), precis som motionärerna lyfter fram. Fler kontorskollektiv också på glesbygden behövs. Regeringen har nyligen godkänt ett principbeslut om främjande av multilokalt arbete, studier och boende.

Motionärerna yrkar också på mer undervisning i matematik, programmering och företagande i grundskolan. Svenska folkpartiets riksdagsgrupp har i den årliga fördelningen av den så kallade ofördelade reserven, med andra ord julklappspengarna, framgångsrikt arbetat för extra anslag för bland annat företagsamhetsfostran. Det är viktigt att alla barn som går i grundskolan har möjlighet att lära sig om företagsamhet. Det finns även skäl att granska behovet av undervisningen i matematik. Även om finländska barnens färdigheter i matematik fortfarande är bättre än medeltalet i OECD-länderna, har färdigheterna enligt PISA-undersökningarna betydligt sjunkit jämfört med år 2003. Programmering har lärts ut inom den grundläggande utbildningen sedan hösten 2016 i alla årskurser. De finländska företagen har ett skriande behov av kunniga programmerare, och därför är det viktigt att vi även i fortsättningen främjar undervisning av programmering i grundskolan.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

 • att främja samarbete mellan näringslivet, högskolor och tillväxtföretagsmiljöer
 • att främja tillförlitliga nätförbindelser och kontorskollektiv också på glesbygden
 • att fortsätta avlägsna byråkratiska hinder för arbetskraftsinvandring av experter och utländska studerande
 • att främja undervisning i programmering och företagsamhetsfostran i alla utbildningsstadier samt livslångt lärande i allmänhet
 • att information om kapitalinvesterare koordineras så att startupetableringar kan främjas

Motion

Framtidens storföretag är nystartade små snabbväxande bolag, så kallade startups. Det är dock få finländska startups som växer och blir blomstrande storföretag. En del av dessa startups flyttar sin verksamhet till andra länder. Det finns en global konkurrens om var produktionen hamnar och var talanger väljer att vara verksamma. Även om satsningar gjorts i Finland så ligger vi ännu efter i utvecklingen jämfört med andra länder. Det är dags att Finland blir det bästa landet för startup-företag. (Opolitiska expertråd från bl.a. Timo Ketonen och Toni Perämäki. Se även Centralhandelskammarens sida om startups och kommittén för startupverksamhet, www. kauppakamari.fi)

De rätta politiska incitamenten kan stödja framväxten av startups och de nystartade bolagens utveckling till blomstrande storföretag. För den finländska ekonomin och välfärden är det viktigt att vi i SFP arbetar för en modern politik som gynnar företagande, startupfrämjande ekosystem, samarbete mellan olika aktörer och arbetskraftsinvandring. I Finland kan vi mycket väl konkurrera om de globala talangerna ifall satsningar görs på attraktivt hel- och deltidsboende, ekonomiska incitament, ekosystem och fungerande digital infrastruktur i hela landet (inkl. glesbygd, skärgård och städer). Detta är därför en viktig fråga för såväl städer som för en livskraftig glesbygd och skärgård.

Motionärens beslutsförslag

Vi föreslår därför att SFP aktivt och kontinuerligt uttalar stöd för och verkar för:

 • Att det byggs upp ett systematiskt samarbete mellan företrädare för näringsliv, startupmiljöer och universitetsvärlden samt yrkeshögskolorna.
 • Att det skapas förutsättningar för stödjande ekosystem såväl i städer som på glesbygden (t.ex. skärgården) genom konkreta åtgärder såsom lämpliga platser för co-working space och tillförlitligt fibernät. På detta sätt skapar vi förutsättningar för hel- och deltidsboende även i glesbygd och skärgård.
 • Att arbetskraftsinvandring underlättas så att nyckelkompetens kan rekryteras och anställas med enklare byråkrati och så att utländsk nyckelkompetens kan etablera startups i Finland med minsta möjliga byråkrati.
 • Att anställning av dyr nyckelkompetens främjas genom skattelättnader för företagsoptioner till anställda.
 • Att information om kapitalinvesterare koordineras så att startupetableringar kan främjas
 • Att det ordnas mer undervisning i matematik, programmering och företagande i grundskolan

Motionär

Anna-Karin Tötterman, ordförande för SFP i Åbo, initiativtagare till företagspolitiska nätverket i SFP

Joakim Strand, riksdagsledamot
Markus Blomquist, SFP i Åbo
Sebastian Lindgren, SFP i Åbo
Kenneth Jönsson, SFP i Salo
Jan Drugge, SFP i Kimitoön
Johan Bardy, SFP i Kotka
Patrik Karlsson, SFP i Vanda
Håkan Lövdahl, SFP i Östra Helsingfors