Anna-Maja Henriksson: Goda värderingar behöver sina försvarare, också på lokal nivå

Kommunalvalet närmar sig med stormsteg och runt
om i landet rustar dryga 35 600 kandidater för val. Svenska folkpartiet går till val med en rekordlista och ställer upp
1 385 kandidater i totalt 65 kommuner – den största andelen kommuner partiet någonsin haft. Mängden SFP-kandidater har stigit sedan tidigare kommunalval, ett fenomen som senast skedde år 1984. Därtill har Svenska folkpartiet den största andelen unga kandidater på sin lista. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är nöjd över arbetet.

Både partiordförande, Anna-Maja Henriksson,
och partikansliet har all orsak att vara nöjda över det outtrött­liga arbete som partiorganisationens anställda, frivilliga och hjälpasamma människor satt in. Partisekreterare Fredrik Guseff påminner i Medborgarbladets ledare om något som bör upprepas: tillsammans vinner man val.

Och stolt och glad låter också Henriksson när Medborgarbladet ringer upp henne en solig förmiddag i maj. Hon kan sammanfatta Svenska folkpartiets målsättning: ”Vi vill ha välmående kommuninvånare i välmående kommuner”.

– Det är ju i kommunalvalet man avgör hur frågorna i din kommun ska skötas, inleder Henriksson. För oss är närservicen otroligt viktig – Svenska folkpartiet vill trygga närheten till skola, småbarnspedagogik, dagvård och omsorgstjänster. Därtill vill vi trygga allt från kultur och idrott till trivsamma boendemiljöer. Vi i SFP vet att det är jobben som är nyckeln till en god ekonomi och en hållbar välfärd. SFP är det parti som värnar om företagsamhet. Vi måste ta vara på regioners styrkor så att man kan fortsätta utveckla och locka till sig nya etableringar, samtidigt som de företag man har måste få vidareutvecklas och må bra.

Skolan, välmåendet, ekonomin, näringslivet samt klimat och miljö

Kommunalvalet går av stapeln den 13 juni 2021. Förhandsröstningen i Finland pågår mellan 26.5–8.6. Om du bor utomlands kan du rösta mellan den 2–5.6. Svenska folkpartiet har fyra teman som står partiet nära hjärtat inför valet: en högklassig skola, välmående invånare, en välskött ekonomi som en förutsättning för ett välmående näringsliv samt klimat och miljö. Dessa kan hittas i partiets kommunalvalsprogram – till exempel på webbsidan kommunalval.sfp.fi.

A och O för oss finländare är ju skolan, säger Henriksson och benar ut den första delen av SFP:s kommunalvalsprogram: den bästa skolan. Det rimmar med vad som står i valprogrammet: En högklassig småbarnspedagogik lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle och är hörnstenen i ett tvåspårkigt Finland.

– Att vi har en välfungerande skola i våra kommuner är otroligt viktigt. Vi behöver också se till att vi har en jämställd skola, som beaktar alla elevers särbehov och värde och satsar på både lärare och elevers välmående. Fastän social-och hälsovården administraivt flyttas till de nya välfärdsområdena ska naturligtvis skol­kuratorerna och annan personal ännu  finnas kvar lokalt i skolorna. Finland är helt beroende av en god utbildning – och den börjar redan med småbarnspedagogiken.

Att ha välmående kommuninvånare är en till hörnsten i valprogrammet. Här efterlyser Henriksson ett positivt samhällsklimat.

– Välmåendet hänger ihop med omgivningen och hur vi möter varandra. Här är allt från kommuners satsningar på vandringsleder och motionsmöjligheter till kulturutbud och mötesplatser för människor viktigt, säger Henriksson. Speciellt viktigt är mötet med andra männiksor – här behövs också en öppen och välkommnande attityd till nyfinländare.

Till temat välmående har partiet tillskrivit äldre­omsorg och hälso- och sjukvård. Avgörande variabler för välmående, till exempel rådgivningstjänster för familjer, stödtjänster i skolan, ungdomstjänster, sociala tjänster och äldreomsorg ska alla fungera på individens villkor – och på svenska och finska.

– Vi behöver också vara på alerten och ingripa tidigt i välmåendefrågor, menar Henriksson. Därför bör man även i kommunerna satsa på lågtröskeltjänster. Det samma gäller mentalvårdstjänster och det är ju något som i synnerhet coronan har visat vikten av. Ju bättre våra individer mår, desto bättre mår ju också kommunens ekonomi.

I svallvågorna av coronapandemin är kommunernas ekonomi ansträngd. I sitt kommunalvalsprogram lyfter SFP upp partiets värderingar i ekonomiskt svåra tider. En välskött ekonomi där investeringar och företagande främjas är nu viktigare än någonsin. Det hör till kommunalvalsprogrammets tredje tema.

– Jag är övertygad om att ett höjt och breddat hushållsavdrag höjer sysselsättningsgraden, säger Henriksson. När hushållen köper mera tjänster gynnas företagen. Då familjer kan anställa hjälpande händer i vardagen eller äldre kan köpa tjänster för stöd i hemmet, så är följden att fler sysselsätts och det skapas fler arbetsplatser.

Hushållsavdraget är något både Henriksson och SFP länge har flaggat för. Henriksson har argumenterat för att hushållsavdraget gynnar en höjning av sysselsättningen och motverkar grå ekonomi.

Hushållsavdraget kan även gynna klimatarbetet. Det lyfter Henriksson upp då vi talar om den sista temahelheten i SFP:s kommunalvalsprogram: klimat och miljö.

– Man kan jobba med klimatfrågor på ett väldigt brett spektrum. En stor del av arbetet är övergången från fossila bränslen till förnybart bränsle. Jag är glad att regeringen bestämt att man höjer hushållsavdraget. Om man från och med nästa år byter ut oljepannan i sitt hus får man ett större avdrag på det, via hushålls­avdraget. Det är något man i kommunerna behöver uppmuntra sina invånare till – och kommunerna måste också gå igenom hur man värmer upp sina egna fastigheter och sin egen stad eller kommun.

Svenska folkpartiet har ambitiösa klimatmål i sitt valprogram: Finland ska vara en föregångare i frågor som berör klimat och miljö och vara klimatneutralt år 2035, men kommunerna ska vara klimatneutrala år 2030.

– SFP vill ju uppmuntra våra kommuner till ett ambitiöst klimatarbete – för nog kan man påverka klimatmålen på kommunal nivå, säger Henriksson. Ett exempel är planeringen: vi vill att stadsplaneringen och kommunplaneringen tar i beaktande och använder sig av hållbara byggnadsmaterial, till exempel trä.
– Då det gäller trafiken är skillnaden mellan kommunerna ganska stora. I städerna måste kollektivtrafiken vara anspassad till invånarnas behov – både rutter och tidtabeller. På mindre orter är det speciellt viktigt att man skapar förutsättningar för el- och hybridbilar.
– Själv har jag skaffat mig en elcykel, säger Henriksson med ett leende.  Jag har konstaterat att man kommer ganska långt med den – och jag kommer säkert ha den i 20 år framåt, slår hon fast.

Och framåt är det dags att titta nu. Kommunalvalet står inför dörren. På onsdag inleds förhandsröstningen. 

– En röst på SFP är en röst för närservice, på demokrati och för individen och allas lika rättigheter, påminner partiordförande Anna-Maja Henriksson avslutningsvis om.
– I dagens samhälle är det viktigt att minnas att saker och ting inte sköter sig själva. De människor i kommunerna och städerna som jobbar för dina frågor är viktiga. Goda värderingar behöver sina försvarare – också på lokal nivå.

Tillsammans mot tidernas kommunalval!

Kommunalvalet är ett oerhört viktigt val. Det hand­lar om hur din och min kommun ska utvecklas och styras under de kommande fyra åren. Det handlar om att bygga vårt eget närsamhälle. Det handlar om en fungerande vardag för både dig och mig.

Läs föregående artikel

Vad handlar välfärdsområdesvalet egentligen om, Bimba?

Soteval, landskapsval, regionval, välfärdsområdesval – det länge omtalade välfärdsområdesvalet har burit många namn – men vad är det egentligen vi röstar om i valet den 23 januari 2022? Vi vänder oss till SFP:s representant i social- och hälsovårdsutskottet, Veronica ”Bimba” Rehn-Kivi.

Läs följande artikel