Artiklar

Riksdagsledamot Henrik Wickström stiger åt sidan i SFP:s partiordförandeval

Riksdagsledamot Henrik Wickström meddelar att han inte längre står till förfogande till SFP:s nästa partiordförande. Wickström säger att han gjort sitt beslut efter diskussioner med partidagsdelegaterna.

Wickström om statsrådets plan för de offentliga finanserna för 2025–2028: Regeringen tryggar ekonomisk tillväxt och välfärdssamhället

Riksdagsledamot Henrik Wickström höll gruppanförande i responsdebatten om budgetramen för de offentliga finanserna för 2025–2028. Wickström lyfte i sitt anförande fram vikten av beslutsamhet och förutseende i den ekonomiska politiken för att besvara de ekonomiska utmaningar Finland står inför.

Wickström: Förlossningsvården i Nyland kräver en särlösning på svenska

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är oroad över den sjunkande nativiteten. Han lyfter fram betydelsen av en familjevänlig politik. Wickström är själv bestört av hur HUS sammanslutningens styrelse valde att fatta beslut om att stänga Lojo förlossningsavdelning senast från och med 2026. Enligt Wickström har inte HUS kunnat bevisa tillräckligt tydligt hur man kommer att garantera en svenskspråkig förlossningsvård i Nyland. Därför kommer han i nästa vecka lämma in en åtgärdsmotion i riksdagen där han på nationell nivå vill se en särlösning för svenskspråkig förlossningsvård i Nyland.

Wickström: ”Vi måste arbeta för egenläkarmodellen”

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ordnade ett diskussionstillfälle om vården i riksdagen. Under tillfället poängterade Wickström betydelsen av att satsa på förebyggande vård. Enligt Wickström borde man snabbt utveckla finansieringen av välfärdsområdena så att den tydligare sporrar till att satsa på primärhälsovården.

Kustbanan får 30 miljoner i regeringens tilläggsbudget

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är glad då regeringens tilläggsbudget som presenterades idag innehåller 30 miljoner euro för utvecklandet av kustbanan. Beloppet är en del av den summa på 80 miljoner euro som reserverats i regeringens investeringsprogram för förbättrandet av kustbanan.

Wickström: Ekonomin behöver framtidstro

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen finanspolitik. Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) lyfte i sitt gruppanförande fram de positiva ekonomiska åtgärderna regeringen åtagit för att på lång sikt stärka den finska ekonomin, samtidigt som den sociala rättvisan beaktas.

Wickström: Terapigarantin för barn och unga går framåt

Social- och hälsovårdsministeriet har lagt fram på utlåtanderunda lagförslaget om barn och ungas terapigaranti. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är glad för att terapigarantin för barn och unga går framåt.

Ledamot Wickström kritiserar oppositionen för brist på stöd till små sjukhus

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen angående sjukhusnätverken. Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) betonade i sitt gruppanförande att SFP konsekvent arbetat för att sjukhusen ska tryggas i Nyland, medan representanter för oppositionspartierna inte gjort det.

Riksväg 25 och djuphamnen i Ingå blir en del av EU:s övergripande transportnät – EU- finansiering är nu möjlig

Riksväg 25 och Ingå djuphamn kommer att ingå i EU:s övergripande transportnätverk TEN-T. Både Ingå hamn och riksväg 25 finns nu med på kommunikationsministeriets uppdaterade TEN-T-kartor.

Regeringens skattelättnader gynnar investeringar Västnyland

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström deltog i dag i miljöminister Kai Mykkänens (Saml) besök i Ingå. Mykkänen besökte Ingå för att bekanta sig med Joddböle företagsområde. Under dagen ordnades det en separat träff där Mykkänen träffade Wickström och Ingås kommundirektör Robert Nyman samt ett besök till själva anläggningen.

Richard Sjölund är Henrik Wickströms nya riksdagsmedarbetare

Richard Sjölund från Helsingfors är Henrik Wickströms nya riksdagsmedarbetare. Sjölund är nybliven Politices Magister från Åbo Akademi. Med arbetserfarenhet från bland annat Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) för Sjölund med sig en bra uppfattning om statliga myndigheters funktion.

Besked om sjukhusnätverket – jouren i Raseborg får fortsätta

SFP:s riksdagsledamot och viceordförande Henrik Wickström är glad då regeringen fattat principbeslut om att Raseborgs sjukhus får även i fortsättningen ordna 24/7 läkarjour vid Raseborgs sjukhus.

Henrik Wickström tar ställning för välintegrerade invandrares rättigheter

Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål angående situationen för personer som riskerar att utvisas från Finland trots deras starka integration i det finländska samhället.

Wickström: Låt läkare vara läkare och inte byråkrater

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att läkarnas byråkratiska arbete måste minskas. Enligt honom så medger flera hälsostationsläkare att de har tid att bemöta betydligt färre klienter än tidigare. Orsaken är byråkratin och de svåra patientdatasystemen som belastar personalen.

Wickström: Nu krävs ansvar av alla andra partier angående Lojo och Borgå sjukhusen

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström hoppas att alla partier inom HUS ännu funderar över hur de agerar angående HUS servicenätverk. Wickström säger att SFP inom HUS konstant jobbat för närsjukhusen.

Henrik Wickström vill bli SFP:s ordförande

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström, 29, ställer sig till förfogande som SFP:s nästa ordförande. Det meddelar Wickström idag på en pressträff i Helsingfors.

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström bekantar sig med Gränsbevakningens verksamhet vid Finlands och Rysslands gräns

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström deltar i en delegation av riksdagsledamöter som bekantar sig med Gränsbevakningens verksamhet vid Finlands och Rysslands gräns. Wickström besökte Immola gränsbevakningsstation för att ta del av gränsstationernas verksamhet.

Wickström kritiserar HUS-ledningens hantering av Nylands servicenätverk

– ändringar föreslås för sjukhusen i Lojo, Borgå och Raseborg

Wickström ställer skriftligt spörsmål om sommarstängningen på Lojo sjukhus

Lojo sjukhus förlossningsavdelning håller en lång sommarstängning från 17.6 till 8.9. Detta meddelades på måndagen 26 februari genom ett tjänstemannabeslut. SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Henrik Wickström, är kritisk och bekymrad över situationen och ställer därför idag ett skriftligt spörsmål till den ansvariga ministern.

Wickström: Inte korrekt att Lojo sjukhus förlossningsavdelning stängs under sommaren

SFP:s riksdagsledamot och Västra Nylands välfärdsområdets styrelseledamot Henrik Wickström är kritisk till att Lojo sjukhus förlossningsavdelning stängs till sommaren under perioden 17.6-8.9.2024. HUS motiverar detta med personalsituationen. Wickström är inte nöjd.

Wickström: Tågtrafiken inleds vid Ingå station den 3.4.

VR:s tidtabeller för vårens tågtrafik publicerades i dag. Samtidigt blev det klart att det första tåget sedan våren 2016 stannar på Ingå station den 3 april. VR kör direkttåg mellan Helsingfors och Hangö tre gånger i veckan. Dessa trafikdagar är onsdag, fredag och söndag. Biljetter och detaljerade tidtabeller finns på vr.fi.

Wickström: Kustbanerapporten lyfter fram kustbanans utvecklingspotential

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ser flera goda sidor i den senaste utredningen gällande kustbanan som publicerades igår av Trafikledsverket.

Elevvården får inte hamna i kläm i välfärdsområdena

Ansvaret över elevvården flyttades över från kommunerna till välfärdsområdena i och med vårdreformen. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström skulle gärna se, att kommunerna fick ordna elevvården igen.

Wickström: Kustbanan måste sättas i skick först

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att vi nu måste prioritera upprätthållandet av det befintliga spårnätet framom att utveckla nya spår. Wickström lyfter fram kustbanan där det under de senaste veckorna varit förseningar och tekniska problem på grund av kylan och brister i tekniken. Kustbanans förseningar är ett tecken på att baninfrastrukturen inte är i skick. Enligt Wickström borde förbättringar på kustbanan göras innan banavsnittet mellan Lojo och Salo byggs.

Wickström: Finland behöver tillväxt och handling, inte skuldbeläggning

Henrik Wickström, riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande, är bekymrad över Finlands ekonomiska situation. Finansministeriet publicerade idag vinterns helhetsekonomiska prognos över Finlands ekonomiska situation. Finlands Bank publicerade också sin egen prognos. Finansministeriets prognos var mer positiv och förutspådde att Finlands ekonomi kommer att växa med 0,7 % nästa år. Finansministeriet sänkte dock sin egen prognos.

Wickström: Nylands brigad får användas av USA:s styrkor

Statsrådet har idag (14.12) beslutat föreslå att avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna ska undertecknas. Utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkänen presenterade försvarssamarbetsavtalet mellan Finland och USA vid en presskonferens på eftermiddagen. I fortsättningen får Förenta staterna använda flera orter i Finland som sina baser.

Wickström: Vi tänker långsiktigt och satsar på unga, utbildning och vården

Riksdagsledamot Henrik Wickström betonade långsiktig ekonomisk politik med satsningar på framtiden i sitt anförande i dagens responsdebatt om budgetpropositionen. Wickström lyfte fram bland annat stärkandet av de offentliga finanserna, satsningar på unga och utbildning samt tacklandet av utmaningarna inom social- och hälsovården.

Wickström: Riksdagens julklappspengar utdelade – satsningar på riksväg 25, stamväg 51 och kulturen i Västnyland

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström gläds för hur regeringspartierna valt att dela ut riksdagens så kallade julklappspengar. De kommer att fördelas på trafik- och kultursatsningar i regionen.

Wickström: Skattelättnader för hälsovårdspersonal som återvänder till Finland för att arbeta

Henrik Wickström, SFP, anser att Finland aktivt bör locka tillbaka finländska vårdare och räddningsarbetare från utlandet. Wickström säger att i synnerhet Sverige och Norge aktivt lockat till sig finska vårdare.

Wickström: Tappar vi ungas framtidstro, tappar vi framtiden

På tisdagen under riksdagens plenum diskuterades interpellationen om ungas framtid. Riksdagsledamot Henrik Wickström framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Hangö-hyvingebanans elektrifiering är färdigställd – nu måste vi få en direkt tågförbindelse mellan Helsingfors och Hangö

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är glad då Hangö-Hyvingebanans elektrifiering äntligen är färdig. Wickström anser att elektrifieringen är viktig för Västnylands men även hela Finlands näringsliv. Därtill ser han möjligheter att utveckla tågtrafiken längs med den elektrifierade banan.

Wickström: Utred ifall HUS bör få sina ekonomiska resurser direkt från staten

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att det är skäl att föra en diskussion om hur HUS finansieras. Just nu är det de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad som finansierar HUS. På grund av intressekonflikter mellan ägarna har budgetprocessen inte enligt Wickström varit smidig. Det här tär enligt Wickström på förtroendet om hur specialsjukvården fungerar.

Wickström: Vårdsektorn behöver arbetsro

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen om närservice inom social- och hälsovården och om att trygga finansiering för välfärdsområdena. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) att det inte nu är tid för kortsiktiga lösningar utan det behövs arbetsro för hela vårdsektorn att nu komma ordentligt igång med arbetet efter reformen. Han lyfte även fram hur personalen är vårdens viktigaste resurs.

Wicktröm: Ett slut på hyresläkarrallyt behövs – en samarbetsgrupp mellan offentliga och privata sektorn borde inrättas för att lösa problemet

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström hoppas att Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att lösa problemet med hyrläkare som plågar välfärdsområdena. Enligt Wickström behövs nu ett starkt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn.

Wickström: Viktigt att incidenten kring Balticconnector-gasröret utreds noggrant

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ser oroväckande på händelseförloppet kring Balticconnector-gasröret som förbinder Estland och Finland. Myndigheter misstänker att utomstående aktörer ligger bakom skadegörelsen av Balticconnector.

Wickström: Nylands brigads status bör stärkas i NATO-Finland

SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Henrik Wickström besökte igår (2.10) Nylands brigad i Raseborg. Under besöket träffade Wickström brigadkommendör Jyri Kopare. Under samtalet diskuterades brigadens aktuella läget, NATO-medlemskapets inverkan på brigadens verksamhet, ungas välmående samt brigadens och försvarsmaktens jämställdhetsarbete.

Wickström: Granskningen av funktionshinderservicelagen bör prioriteras

Riksdagen har fattat beslut om att skjuta fram ikraftträdandet av funktionshinderservicelagen. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström menar att regeringen hamnade i en svår sits med lagstiftningen, om lagen skulle ha gått igenom idag.

Wickström lämnade in ett skriftligt spörsmål om servicen på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström lämnade i fredags in ett skriftligt spörsmål till social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso om hur servicen på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning fungerar.

Wickström: Världens lyckligaste land får inte vända ryggen åt växande drogproblem

Henrik Wickström, vice ordförande för Svenska folkpartiet och riksdagsledamot, är oroad över det växande antalet narkotikarelaterade dödsfall i Finland. År 2021 dog ca. 290 personer av narkotikarelaterade orsaker i Finland. Igår rapporterade Diakonissanstalten att Finland redan är världsledande när det gäller narkotikarelaterade dödsfall bland personer under 25 år.

Valtio hakee rahoitusta liikenneväylien parantamiseen siviili- ja sotilaskäyttöön – Hangon Koverharin meriväylä mukana

Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) iloitsee, että hallitus on päättänyt hakea EU-tukea Hangon Koverharin meriväylän syventämiseen. Väylävirasto hakee rahoitusta 1,25 miljoonaa euroa. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle.

Wickström: Vi måste öka den finländska matens andel i de offentliga köken

Idag uppmärksammas den Finländska matens dag. SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström vill att de offentliga köken som ägs av kommunerna och välfärdsområdena i större grad skulle använda sig av finländska producenters produkter. Enligt honom råder det brist på upphandlingsexpertis inom den offentliga sektorn.

Wickström: Kustbanan måste snabbt förbättras

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström anser att det är viktigt att kustbanan förbättras under den här regeringsperioden. Under den senaste veckan har ett flertal omfattande störningar påverkat tågtrafiken längs med befintliga Helsingfors-Åbo tågbanan.

Wickström: Finland kan bli ledande inom den europeiska väteekonomin

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström vill se ett aktivt främjande av investeringar i ren energi. Finland har alla möjligheter att bli ett ledande land inom den europeiska väteekonomin, säger Wickström. Idag träffade han Tore Ivar Slettemoen, Blastr Green Steels huvudägare och även andra representanter för företaget. På mötet diskuterades hur projektets går framåt.

Wickström: Viktigt för Finland att locka till sig nya investeringar

SFP:s viceordförande, riksdagsledamot Henrik Wickström är som bäst på besök i Vasa.

Wickström: Finlands tillväxt och framtid i centrum i regeringsprogrammet

Riksdagen diskuterade regeringsprogrammet idag (21.6). I sitt tal betonade Wickström att Finland befinner sig i en exceptionellt utmanande situation. Genom regeringsprogrammet strävar man till att lösa utmaningarna och Wickström betonade i sitt anförande att utgångspunkterna för den nya regeringsperioden skiljer sig mycket från föregående mandatperiod.

Henrik Wickström vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Henrik Wickström, 28 år och från Ingå, ställer upp för omval till vice ordförande för SFP. Partiet väljer ordförande och tre vice ordföranden på partidagen i Tammerfors den 10-11.6.

Wickström: Inga förhastade beslut angående sjukhusnätverket får göras

SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Henrik Wickström är orolig för hur HUS servicenätverksprocess kommer att gå vidare. HUS sammunslutningens styrelse har idag på sin mötesagenda framtiden för HUS servicenätverk. Inga detaljer har lagts fram i offentligheten, men Wickström är orolig.

Henrik Wickström vill bli ny ordförande för Svenska Finlands Folkting

Henrik Wickström, nyinvald riksdagsledamot för Svenska folkpartiet, vill bli ny ordförande för Svenska Finlands Folkting. Sandra Bergqvist, sittande ordförande, har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

Tvåspråkiga välfärdsområden ska kunna sköta tvåspråkigheten själv

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är förvånad över Västra Nylands välfärdsområdets direktörs Sanna Svahns uttalande i dagens HBL 21.4. I tidningen förklarar Sanna Svahn att man vänt sig till Kulturfonden för att be om hjälp då det kommer till att satsa på svenska kunskaperna i organisationen.

Henrik Wickström samtalade med ledningen från västnyländska kommuner

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström har i veckan träffat kommunledningen för Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå. Wickström tog initiativ till träffarna.

Anna Oksanen är Henrik Wickströms riksdagsassistent

Anna Oksanen från Raseborg är Henrik Wickströms riksdagsassistent. Oksanen är ekonomie magister, stadsfullmäktigeledamot i Raseborg och har under det senaste året fungerat som riksdagassistent för minister och tidigare riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Wickström: Nato-medlemskapet stärker Finlands trygghet

SFP:s vice ordförande och nyvalde riksdagsledamoten Henrik Wickström gläds över att Finland äntligen är en fullvärdig medlem av Nato.

Oaccaptabelt att personer med funktionsnedsättning inte får service!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över den kritik som riktas mot Västra Nylands välfärdsområde när det gäller funktionshinderservicen. I en nyhet som publicerades av svenska Yle 14.3 lyfter flera klienter fram utmaningar med tillgången till funktionshinderservice på svenska. Välfärdsområdena tog efter årsskiftet över ansvaret för servicen.

Wickström: Hur illa måste finländarna må innan vi reagerar?

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se krafttag av nästa regering för att mentalvårdstjänsterna ska bli mer tillgängliga. Enligt honom måste man våga se över hela servicekedjan.

Wickström: Flytta den svenskspråkiga räddningsutbildningen till Nyland!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att den svenskspråkiga räddningsutbildningen flyttas från Kuopio till Nyland för att säkra att vi även framöver har svenskspråkig personal inom räddningsväsendet. Utbildningen kunde äga rum t.ex. i Helsingfors.

Wickström: Företagen är värda en bättre politik!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att nästa regering bör vidta åtgärder för att stärka företagens tillväxtmöjligheter. Wickström är orolig över att de små- och medelstora företagen i Finland inte vågar utveckla sin verksamhet. De rådande omständigheterna med höga energipriser och inflationen har försämrat företagens framtidsutsikter.

Wickström efterlyser fler poliser och mer resurser för att motverka kriminalitet

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det behövs fler poliser i Finland. Wickström säger att polisen inte har tillräckligt med resurser för det förebyggande arbetet. SFP slår fast i sitt riksdagsvalsprogram att poliskåren borde växa från dagens ca 7500 till 8200.

Dags att påskynda möjligheterna att utveckla kustbanan!

Finansministeriet och kommunikationsministeriet utredde möjligheterna att finansiera stora spårtrafikprojekt samt vilka klimatkonsekvenser banprojekten skulle medföra. Enligt utredningen som publicerades idag förutsätter genomförandet av spårtrafikprojekt betydande ekonomiska satsningar från den offentliga sektorn. Samtidigt skulle miljön belastas då nya banprojekt byggs.

Wickström: Närtågstrafik längs Kustbanan får understöd av Traficom

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström gläds över Traficoms nya rapport som slår fast att kustbanan och specifikt sträckan mellan Helsingfors och Hangö hör till ett av de bansträckor med den bästa potentialen för närtågstrafik.

Wickström efter Blastrs nyheter – Nu måste infrastrukturen i Västnyland sättas i skick!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att de statliga myndigheterna bör se över hur man tänkt investera i vägar, järnväg och ny infrastruktur i Västnyland. Enligt Wickström behövs nu förbättringar i all infrastruktur i regionen ifall man vill att Blastr investering ska bli verklighet.

SFP:s Wickström gläds över de stora företagsnyheterna i Ingå

SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, gläds över nyheterna i Helsingin sanomat om att norska företaget Blastr Green Steel har för avsikt att etablera verksamhet i Joddbölområdet i Ingå där Ingås djuphamn finns. Det var där LNG-terminalfartyget placerades i december. Blastr ska placera sin fabrik på Fortums fastighet.

Wickström: Välfärdsområdena måste jobba för en människonära service som vinner folkets förtroende!

Idag verkställs den så kallade vårdreformen och 21 välfärdsområden kommer att ta ansvaret för social- och hälsovården samt räddningstjänsterna från kommunerna bortsett från Helsingfors som fortsättningsvis ansvar för de här tjänsterna. I Nyland finns dessutom en särlösning där HUS ansvarar för specialsjukvården.

Wickström: Gör inte regionalpolitk med föderskor

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över en nationell arbetsgrupps resonemang angående hur man ska råda bot på den kritiska situationen inom intensivvården. Gruppen föreslår att föderskor med riskfaktorer i fortsättningen flyttas från huvudstadsregionen till andra universitetssjukhus för att föda.

Wickström nöjd då LNG-terminalfartyget anlänt utanför Ingå – hoppas på investeringar som främjar grön omställning till Finland

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström gläds då LNG-terminalfartyget anlände utanför Ingå idag. Fartyget placeras vid Joddböleområdet i Ingå då väderförhållandena det tillåter. Wickström fungerar som styrelseordförande i Ingå.

Wickström: Vårdköerna vid sjukhusen måste åtgärdas!

SFP:s vice ordförande är orolig över situationen med de långa vårdköerna. Vid flera sjukhus har det under den senaste tiden rapporterats om långa väntetider. Även ambulanser har inte kunnat tas emot vid akutmottagningen.

Wickström: Varje förlossning ska vara trygg – de mindre bb:na behövs!

SFP:s vice ordförande är bestört över Helsingin sanomats nyhet som publicerades 8.12 där en mamma berättade att hennes barn dog vid födseln efter att hon inte togs emot vid födelseavdelningen på Jorvs sjukhus.

Västra Nyland behöver fler tågturer – diskussioner med trafik- och kommunikationsministeriet inleds

Strax innan slutet av december ska representanter för västnyländska kustbanagruppen diskutera med trafik- och kommunikationsministeriets representanter om hur fler tågturer kunde fås till Västnyland. Målsättningen är att skapa direkt tågtrafik mellan Helsingfors och Hangö.

Wickström: Egenläkarmodell bör prövas i de nya välfärdsområdena

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att de nya välfärdsområdena testar möjligheten till egenläkare. Enligt Wickström är utmaningen med vårdköerna akuta och nya lösningar behövs. Han hoppas se nya lösningar på hur vården ska organiseras så att vårdgarantin fylls.

Se möjligheter i närsjukhusen – Raseborgs sjukhus verksamhet måste tryggas!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig för hur de kommande månaderna ska se ut på Raseborgs sjukhus. Sjukhuset har inget avtal med någon serviceproducent om hur allmänläkarjouren ska fungera fr.o.m. slutet av mars 2023. Därtill har inte beslut om rekryteringstillägg och sk. besökstillägg gjorts för personalen. Dessa tillägg är nödvändiga för att garantera tillgången till personal för alla de funktioner som finns på sjukhuset.

SFP med i budgetöverenskommelsen i Västra Nyland: Ingen chockhöjning av hemvården, billigare vård för flera invånare och större anslag för de svenskspråkiga tjänsterna!

Västra Nylands välfärdsområdets budgetförhandlingar är slutförda. SFP ingår i överenskommelsen tillsammans med Samlingspartiet, Centern och Rörelse Nu. Övriga partier valde stå utanför överenskommelsen och lämnade förhandlingarna. Budgetdiskussionen fokuserade främst kring vårdavgifterna eftersom övriga ändringar inte kunde göras vid detta skede. Orsaken är det sk. brytningskedet där välfärdsområdet tar över all service från kommunerna som handhar det i dag.

Wickström: Fler åtgärder behövs för att lösa arbetskraftsbristen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se fler åtgärder för att lösa utmaningarna med arbetskraftsbristen som belastar flera företag och företagare i Finland.

Wickström: Harmoniseringen av avgifterna får inte leda till chockhöjningar för invånare i Västra Nyland

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glad att Västra Nylands välfärdsområde valde att bordlägga ärendet angående social- och hälsovårdsavgifterna. Tjänsteinnehavarna föreslog att avgifterna skulle höjas till lagens maximinivå vilket är en situationen i flera kommuner i Västra Nyland. Förhöjningen hade förorsakat speciellt stora höjningar i avgifterna för dem som är bosatta i Grankulla och Esbo där avgifterna varit lägre.

Västra Nylands välfärdsområde är redo att garantera verksamheten på Lojo och Raseborgs sjukhus

Wickström förundrar sig över samlingspartiets agerande

Wickström: Förhandlingar om att öka tågtrafiken på kustbanan inleds

– behovsutredningen för att förbättra kustbanan ska påbörjas

Rätt beslut av HUS styrelse att remittera sparförslagen – nu behövs snabba besked av välfärdsområdena och Helsingfors

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glad då HUS-sammanslutningens styrelse valde att remittera ärendet angående vd:ns förslag på sparåtgärder. Förslaget gavs av SFP under mötet. Enligt förslaget kunde bl.a. Lojos och Borgås samjourer ha stängts, likaså Lojos förlossningsavdelning.

HUS måste kasta bollen om sin sparlista till välfärdsområdena och Helsingfors

SFP:s viceordförande Henrik Wickström anser att HUS-sammanslutningens styrelse inte kan ta ställning till den sparlista som HUS vd förberett till sammanslutningens styrelse. Han anser att HUS måste be välfärdsområdena säga sitt i ärendet innan någon som helst fortsatt beredning sker.

Wickström: HUS sparförslag är oacceptabla – vi behöver regionsjukhusens verksamhet i Borgå, Lojo och Raseborg!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över den lista på nedskärningar i servicen som publicerades i dag i samband med att HUS-sammanslutningens styrelses föredragningslista publicerades. Styrelsen kommer att ha möte på måndagen och på förslag finns bl.a. nedskärningar i personalförmåner, nedläggningen av Borgå dygnet runt samjour, nedläggningen av dygnet runt samjour och bb i Lojo samt förändringar i Raseborgs allmänna läkarjour.

Wickström: Företagarnas socialskydd ska stärkas

Riksdagen behandlar som bäst reformen av företagarnas pensioner och sociala förmåner. Reformen har väckt mycket diskussion bland företagare över hela landet. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström säger att det finns många bra saker i reformen sett ur företagarnas perspektiv.

Wickström: De mindre sjukhusen ska inte lida då vårdreformen verkställs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över finansieringen för de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad. Det förs nu en diskussion om behovet av att lägga ned Lojo förlossningsavdelning (BB) vilket Wickström motsätter sig starkt.

Lojo bb:s framtid får inte äventyras

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över nyheten som publicerats i tidningen Länsi-Uusimaa där man lyfter fram stängning av Lojo förlossningsverksamhet (bb) som ett alternativ då HUS bör hitta inbesparingar på 90 miljoner euro inför nästa år.

Wickström: De stora banprojekten bör ses över

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att de nya banprojekten som planeras i Finland bör ses över. Enligt honom har så väl coronapandemin som det pågående kriget i Europa påverkat de här projekten så att nya konsekvensbedömningar måste göras.

Wickström: Vårdfinasieringen i Nyland är ohållbar

SFP:s vice ordförande är orolig över vårdfinansieringen för de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors. De nya välfärdsområdena har inlett sin budgetplanering inför nästa år. Wickström ser situationen som dyster.

Wickström: Beskyll inte studerandena för vårdarbristen!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är väldigt orolig över personalsituationen på HUS sjukhus. Wickström är medlem i HUS styrelse och fungerar som andra vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområde.

Wickström: Dags att diskutera slopandet av arvsskatten

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att nästa regeringen för en diskussion om behovet att revidera arvs- och gåvoskatten.

Wickström: Totalreform av mentalvårdstjänsterna behövs

Psykisk ohälsa har varit ett aktuellt samtalsämne i Finland under de senaste åren. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att man inte tillräckligt tagit itu med problematiken.

Wickström: De västnyländska kommunerna bör inleda i snabb takt förhandlingar med staten, VR och HRT om fler tågturer

SFP:s vice ordförande och Ingås kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström hoppas att de västnyländska kommunerna redan i höst kan inleda förhandlingar med staten, VR och HRT för fler tågturer till Västnyland. Samtidigt kunde Ingå station öppnas.

Wickström: Timeout i beredningen av färdtjänsten i västra Nyland

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse behandlade igår på sitt möte den omdiskuterade färdtjänsten. Styrelsen beslöt att för Esbo stads färdtjänst görs enbart nödvändiga tillfälliga lösningar så att verksamheten kan tryggas tills en ny modell kan tas i bruk för hela området. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström som är styrelsens andra vice ordförande är nöjd med beslutet.

Wickström glad över att Ingå får LNG-terminalfartyget

Idag meddelade Närings- och arbetsministeriet att den flytande LNG-terminalen ska placeras i Joddböle i Ingå. Fartyget behövs i den energiomställning som görs när Finland tar avstånd från den ryska energimarknaden.

Wickström:Tillräcklig personal för att bevaka svenska frågor i välfärdsområdena behövs

SFP:s viceordförande Henrik Wickström är glad då västra Nylands välfärdsområde beslutat att inrätta en tjänst för koordinerandet av svenska frågorna. Wickström fungerar som andra vice ordförande i styrelsen i västra Nylands välfärdsområde.

Wickström: Vi behöver se en mer integrerad nordisk marknad

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att man inom Norden aktivt hittar åtgärder som skapar en mer integrerad marknad. Wickström ser mycket positivt på det ökande samarbetet mellan de nordiska länderna och vill se krafttag för att öka samarbetet ytterligare inom ekonomin och näringslivet.

Wickström: Servicen till personer med funktionsvariation får inte hamna i limbo i Nyland och Helsingfors

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig för hur servicen till personer med funktionsvariation ska skötas i de nyländska välfärdsområdena och i Helsingfors framöver. Enligt Wickström har inget officiellt beslut fattats om hur Kårkullas och Etevas tjänster ska ordnas efter 1.1.2023 då välfärdsområdena övertagit ansvaret för ordnandet av tjänsterna.

Wickström: Ny rapport ger stöd för utvecklandet av kustbanan

SFP:s viceorförande Henrik Wickström ser flera goda saker i en ny utredning som Nylands förbund låtit göra angående utvecklandet av tågtrafiken.

Wickström vill ha ett utvecklingscampus för svensk service vid Raseborgs sjukhus

SFP:s viceordförande Henrik Wickström hoppas att Raseborgs sjukhus kunde bli ett utvecklingscampus för social- och hälsovårdstjänster på svenska. Enligt Wickström kommer välfärdsområdet i västra Nyland ha det nationella ansvaret för att utveckla social- och hälsovårdstjänster på svenska. Enligt Wickström skulle det vara fint att det potential som finns vid Raseborgs sjukhus skulle användas.

Wickström: Terapigarantin ska tas ibruk i alla välfärdsområdena

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att terapigarantin tas ibruk i alla välfärdsområden. Enligt honom är det speciellt viktigt med tanke på barn och ungas psykiska hälsa.

Henrik Wickström ställer upp i riksdagsvalet 2023

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Nylands valkrets. Wickström säger att han vill vara med och jobba för trygghet i samhället.

Henrik Wickström vill fortsätta som vice ordförande för Svenska folkpartiet

Henrik Wickström från Ingå ställer upp för omval till vice ordförande för SFP. Partiet väljer ordförande och tre vice ordföranden på partidagen i Åbo den 21-22 maj.

Wickström: Beslut behövs för de kommande generationerna

Regeringen gav på onsdagen till riksdagen en säkerhetspolitisk redogörelse vars syfte är att öppna den säkerhetspolitiska diskussionen varefter man kan bestämma Finlands linje gällande Nato.

Wickström: Studenthälsovården bör fungera

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad för resultatet i Vasabladets enkät bland högskolestuderande i Vasa där man frågade studerande hur de upplever studenthälsovården vid Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Wickström: Brist på pengar riskerar Västra Nylands välfärdsområdes start

SFP:s vice ordförande och Västra Nylands välfärdsområdes styrelses andra viceordförande Henrik Wickström är orolig för den bristfälliga finansieringen området fått från social- och hälsovårdsministeriet för att starta verksamheten. Västra Nylands välfärdsområde beviljades i torsdags ett tilläggsanslag men enligt tjänsteinnehavarna vid Västra Nylands välfärdsområde saknas det ännu 38,5 miljoner euro för att området ska kunna inleda sin verksamhet.

Wickström: De ukrainska flyktingarna får inte utnyttjas!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att varje EU-land aktivt måste vidta åtgärder för att minska riskerna för att ukrainska flyktingar råkar ut för utnyttjande och människohandel. Wickström är orolig för de senaste dagarnas nyheter där det kommit fram att flera kriminella organisationer försöker utnyttja ukrainska flyktingars svaga situation, och att det här sker också i Finland.

Wickström till partiledarmöte i Bryssel

Den liberala partifamiljen ALDE till vilken Svenska folkpartiet hör håller partiledarmöte i Bryssel den 24 mars. SFP representeras av vice ordförande Henrik Wickström. På mötet diskuterar man läget i Ukraina och dess effekter på EU. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs parti deltar på distans från Kiev. Bland annat Tysklands finansminister Christian Lindtner, partiledare för FDP deltar även.

Finland behöver en ombudsman för att förebygga mobbning i skolan

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att Finland får en ombudsman för förebyggandet av mobbning inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiet. Enligt Wickström är mobbningen fortsättningsvis ett allvarligt fenomen i skolorna som drabbar ett stort antal barn och unga. Wickström poängterar att mobbning i skolåldern har negativa effekter på barnets utveckling och att effekterna syns även som vuxen. Ju tidigare man kan ingripa, desto bättre, menar Wickström.

Wickström: Ledande tjänsteinnehavare behövs för att ansvara för den svenskspråkiga servicen

SFP:s vice ordförande och fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde Henrik Wickström anser att det är viktigt att det finns en ledande tjänsteinnehavare i området som kan koordinera och stödja ordnandet av den svenskspråkiga servicen.

Wickström: Vi behöver se över antagningssystemet till högskolorna

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se över antagningssystemet till högskolorna. Wickström anser att det nuvarande systemet ökar prestationsångesten och utmattningen bland unga.

Wickström: Information bör ges inom välfärdsområdet även på svenska

Arbetet med att bygga upp de nya välfärdsområdena är i full gång. SFP:s vice ordförande och fullmäktigemedlem av Västra Nylands välfärdsområde Henrik Wickström är orolig över svenskans ställning inom välfärdsområdet.

Henrik Wickström till andra vice ordförande i styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde

Svenska folkpartiet gjorde i Västra Nylands välfärdsområde ett mycket gott val och blev det tredje största partiet med 12 invalda. SFP:s röstkung Henrik Wickström siktar nu efter det enorma stöd han fick i valet på en plats inom styrelsepresidiet. Wickström fick tredje mest röster i hela landet med totalt 5865 antal röster. Som resultat från de politiska förhandlingarna mellan de politiska partierna i västra Nyland kommer SFP att få andra vice ordförandeposten i styrelsen.

Henrik Wickström tillfällig ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström från Ingå är SFP:s tillfälliga gruppordförande under politiska platsförhandlingarna i Västra Nylands välfärdsområde. Gruppens tillfälliga vice ordförande är Nina af Hällström från Esbo.

Wickström: Rösta och påverka din framtida närservice

På söndag går Finland till sitt första välfärdsområdesval och SFP:s vice ordförande Henrik Wickström uppmanar alla att gå och rösta.

Wickström: Räddningstjänsterna får inte förbises i de nya välfärdsområdena

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig för att räddningstjänsterna blir förbisedda då de nya välfärdsområdena inleder sitt arbete. Wickström poängterar att räddningstjänsterna är en väsentlig del av de nya välfärdsområdenas ansvar.

Wickström: Vårdreformen ska resultera i bättre tjänster för barn och unga

I debatten under välfärdsområdesvalet har det framgått klart att ungas välbefinnande är en fråga som nu måste tas på största allvar. Vi behöver prioritera arbetet mot utslagning av unga. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström poängterar att kontakten mellan skolorna och elevvården måste fungera också när de nya välfärdsområdena tar över.

Wickström: Verksamheten vid Raseborgs och de övriga små sjukhusen i Nyland bör utvecklas

SFP:s vice ordförande och SFP:s styrelserepresentant i HUS Henrik Wickström poängterar att närsjukhusen har en viktig roll i framtiden i de nya välfärdsområdena. Wickström besökte på onsdagen Raseborgs sjukhus tillsammans med HUS styrelseordförande Risto Rautava. Tillsammans med Rautava träffade Wickström sjukhusets ledning samt personal.

Wickström: Närservicen ska fungera på eget modersmål

Vårdreformen har väckt oro gällande närservicens framtid. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström betonar att det är viktigt att servicen inte koncentreras bara till de största städerna.

Wickström: Seniorer ska ha rätt till egenläkare

För SFP är det viktigt att du ska få vård nära dig, också i framtiden. Det ska vara enkelt när du har det som svårast och du ska känna trygghet i hela vårdkedjan.

Wickström: HUS betalar de utlovade coronatilläggen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glad för att Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse har beslutat att betala ut ett utlovat coronatillägg för personalen på tre olika enheter vid HUS. Det har HUS styrelse beslutat enhälligt.

Wickström: HUS ska sätta mer fokus på svenskspråkiga mentalvårdstjänster

HUS styrelse har idag behandlat HUS budget för 2022. HUS fullmäktige sammanträder 16.12 för att slutligen ta ställning till budgeten. SFP:s representant i HUS styrelse, Henrik Wickström, är till flera delar nöjd över budgetförslaget.

Wickström: Gör höjandet av studiestödets inkomstgränser permanent

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att den planerade tillfälliga höjningen av studiestödets inkomstgränser bör bli permanent. Han hoppas att regeringen utvärderar den här möjligheten under nästa år.

Wickström: Slopandet av arvs- och gåvoskatten skulle ha en positiv effekt på sysselsättningen!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att man nu ser över möjligheten att i framtiden slopa arvs- och gåvoskatten. Slopandet av arvs- och gåvoskatten skulle ha en positiv effekt med tanke på sysselsättningen

Wickström: Närsjukhusen har en viktig roll även efter vårdreformen

SFP:s vice ordförande och SFP:s styrelserepresentant i HUS Henrik Wickström poängterar att närsjukhusen har en viktig roll i framtiden, också efter vårdreformen. Wickström besökte i dag Lojo sjukhus där han träffade direktören för Lojo sjukhus Ville Pursiainen som också fungerar som tf. direktör för Borgå sjukhus. I mötet deltog även Lojo sjukhus ledande läkare Tom Löfstedt.

Henrik Wickström representerar SFP i HUS styrelse

SFP:s viceordförande Henrik Wickström representerar Svenska folkpartiet i HUS styrelse. Det blev klart då HUS fullmäktige i dag beslöt om representanterna för i samkommunens olika organ. Som ersättare i styrelsen för Wickström valdes SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi från Grankulla.

Wickström: Flytta den svenskspråkiga räddningsutbildningen från Kuopio till huvudstadsregionen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att den svenskspråkiga räddningsutbildningen flyttas från Kuopio till huvudstadsregionen. Den senaste kursen för brandmän på svenska ordnades 2012. Enligt Wickström skulle en flytt av utbildningen öka intresset och möjligheterna för svenskspråkiga att gå brandmannautbildningen.

Henrik Wickström ställer upp i välfärdsområdesvalet

SFP:s vice ordförande och Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström ser det som oerhört viktigt att både de stora och de små kommunerna är representerade i det nya välfärdsområdet. Wickström kandiderar därför i det kommande valet.

Wickström: Kustbanans framtidsvisioner får inte förbises då staten upphandlar tågtrafik

Trafik- och kommunikationsministeriet bereder som bäst sitt förslag för den tågtrafik staten ska upphandla av VR. Upphandlingen ifråga ska sträcka sig nio år framåt.

Wickström glad över att inkomstgränsen för studiestödet höjs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström gläds över att inkomstgränsen för studiestödet höjs. I samband med regeringens budgetria har regeringspartierna kommit överens om att inkomstgränsen för studiestödet höjs under år 2022.

Nya satsningar för att locka mer vårdpersonal behövs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström efterlyser mer aktiva åtgärder för att säkerställa tillgången till vårdpersonal. Läget är på många sätt kritiskt, och intresset för vårdyrket är inte på en lika hög nivå som tidigare. Dessa frågor diskuterades också idag då Wickström besökte Raseborgs sjukhus och tog upp aktuella frågor angående sjukhuset och dess framtid tillsammans med sjukhusdirektör Gabriela Erroll och ledande läkare Fredrik Forsström.

Wickström: Inkomstgränsen för studiestödet bör höjas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att inkomstgränsen för studiestödet skulle höjas. Ifall man studerar nio månader av ett kalenderår kan man som studerande ha inkomster på 12 498 euro. Enligt Wickström kunde nivån höjas med 50 procent från dagens nivå vilket skulle betyda drygt 18 500 euro.

Satsningar på sysselsättning och företagsamhet i fokus

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att regeringen behöver hitta lösningar i höst som främjar sysselsättningen och företagsamheten.

Wickström: Raseborgs sjukhus röntgenberedskap får inte reduceras i sommar!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är besviken på att röntgenjourens beredskapstider kommer att vara reducerade vid Raseborgs sjukhus i sommar. HUS har meddelat att röntgenberedskapen vid Raseborgs sjukhus begränsas under perioden 1.7.2021-30.9.2021. I och med att veckosluten är mer brådsamma strävar man till att ha beredskap för röntgen dygnet runt på veckosluten, dvs, även mellan 15.30 och 07.30.

Wickström: Flera skolpsykologer och kuratorer behövs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är oroad över de ungas välmående och vill att barn och ungas välmående bör stödas på olika sätt redan i ett tidigt skede. Det är betydligt effektivare att vi satsar på förebyggande åtgärder innan problemen blir för stora.

Wickström: Introducera ett elektroniskt kommuninvånarskap

SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, hoppas att man i Finland skulle introducera elektroniskt kommuninvånarskap. Enligt honom kunde det vara ett första steg ifall man vill möjliggöra att människor ska kunna vara skrivna på två orter. Tanken på elektroniska medborgarskap har utvecklats långt i Estland, där man t.o.m. ges möjlighet att erhålla ett elektroniskt medborgarskap, trots att man är ett annat lands medborgare.

Wickström: Se över antagningssystemet till högskolorna!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att antagningssystemet till högskolorna inte är ändamålsenligt. I och med att antagningssystemet till vissa högskolor är delvis betygsbaserat påverkar detta den ungas hela studietid, vilket Wickström oroas för.

Henrik Wickström ställer upp för omval till vice ordförande för SFP

Henrik Wickström ställer upp för omval till Svenska folkpartiets vice ordförande på partidagen i maj. Partidagen väljer tre vice ordförande för partiet.

Wickström förundrar sig över samlingspartiets agerande

Sfp:s vice ordförande Henrik Wickström förundrar sig över samlingspartiets agerande under gårdagens förtroendeomröstning för justitieminister Anna-Maja Henriksson. Samlingspartiet valde som enda andra oppositionsparti att rösta tillsammans med Sannfinländarna för att fälla Henriksson.

Wickström: Mer flexibilitet för företag och arbetstagare

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över företagens utmanande situation i det rådande coronaläget. Wickström hoppas att ifall det osäkra läget fortsätter borde man öka flexibiliteten när det gäller permitteringar på samma sätt som gjordes när coronakrisen bröt ut.

Wickström: Den befintliga järnvägsinfrastrukturen bör användas bättre

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att den befintliga järnvägsinfrastrukturen kunde användas bättre för passagerartrafik.Enligt honom skulle satsningar på den befintliga infrastrukturen vara ytterst viktiga med tanke på näringslivet, kommunikationernas framtid och den gröna omställningen man vill uppnå inom transportsektorn.

Henrik Wickström kandiderar i kommunalvalet i Ingå

SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, kandiderar i kommunalvalet i Ingå. Wickström har suttit i fullmäktige i Ingå sedan 2013. Wickström har under nuvarande fullmäktigeperiod även fungerat som kommunstyrelsens ordförande.

Wickström: Stärk företagarnas socialskydd!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att företagarnas socialskydd stärks. Enligt Wickström har coronakrisen konkret bevisat vikten av just detta.

Wickström: Slopa arvs- och gåvoskatten!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det borde föras en diskussion om arvs- och gåvoskatten och dess framtid. Enligt Wickström skulle det här vara framför allt viktigt med tanke på generationsväxlingar i företag. Wickström anser också att slopandet av arvs- och gåvoskatten skulle ha en positiv effekt med tanke på sysselsättningen.

Wickström vill ha svar av Trafik- och kommunikationsministeriet om kustbanan

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström undrar när trafik- och kommunikationsministeriet ska ta ställning till kustbanan och dess öde. Enligt Wickström har ministeriet förbisett kustbanan i den framtida utvecklingen av bannätet. Trafik- och kommunikationsministeriet meddelade på tisdagen att planerna på en ny tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors kan gå vidare. Det blev klart när bolaget Turun Tunnin juna Oy grundades. Bolaget ägs till 51 procent av staten.

Wickström: Höj gränsen för hushållsavdraget!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att gränsen för hushållsavdraget höjs från nuvarande maximinivån på 2250 euro. Enligt Wickström skulle det ha en positiv effekt med tanke på sysselsättningen. Samtidigt skulle det öka intresset för konsumtion.

Det finns ingen enkel lösning på problemen med ökande drogmissbruk

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se kraftigare tag i samhället för att hantera utmaningarna med ökande drogmissbruk. Wickström poängterar att utmaningarna med missbruk oftast är komplexa och det är just därför som man måste arbeta brett med frågan.

Wickström: Gör det lättare att anställa

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att företag ska få det lättare att anställa den första arbetstagaren. De små företagen är den största gruppen företag i Finland. Wickström skulle gärna se ett pilotprojekt riktat direkt till småföretagen vilket skulle betyda en byråkratiskt lättare och smidigare modell för att anställa den första arbetstagaren.

Wickström efterlyser en öppen diskussion gällande utvecklandet av tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo

Henrik Wickström, vice ordförande för SFP, hoppas att man i trafik- och kommunikationsministeriet noggrant ser över Trafikledsverkets rapport om utvecklandet av rälsförbindelserna västerut från Helsingfors. Rapporten publicerades igår och den visar att det vore mer ändamålsenligt att satsa på utvecklandet av den befintliga bansträckan mellan Helsingfors och Åbo, d.v.s., kustbanan än att bygga en ny tågbana mellan respektive stad.

Wickström: Lokala avtalen ska ses som en möjlighet

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att möjliggörandet av lokala avtal inte ska slopas som ett verktyg att höja sysselsättningen. Enligt Wickström är det viktigt att man inom regeringen fortsätter att fundera på lösningar för hur man kunde skapa fler arbetsmöjligheter.

Wickström: Stormarna påminner oss om klimatförändringen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström ser positivt på det att regeringen valt att i samband med budgetrian komma med flera åtgärder för att stävja klimatförändringen. Enligt Wickström är klimatfrågan viktig för SFP och därmed är partiet även mån om att klimatförändringen bekämpas även politiskt.

Wickström: Utbildningssedel för att förhindra utslagning

– Alla unga borde ha goda förutsättningar att studera och för att delta i arbetslivet. Det sade SFP:s vice ordförande Henrik Wickström när han deltog i ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians diskussion om utslagning av unga under coronakrisen.

Distansarbetets effekter på kommunerna bör utredas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att man för en diskussion om vilka effekter det ökade distansarbetet har för kommunerna. Då en större del av finländarna tillbringar mer tid på sina fritidshus betyder det här även mer kostnader för kommunerna med tanke på ökat behov av service och infrastruktur. Enligt Wickström borde dessa kommuner få mer ekonomiskt stöd.

Östnyland behöver sin rälsförbindelse

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det är viktigt att man strategiskt arbetar för en rälsförbindelse längs med kusten österut från Helsingfors. Bansträckan österut och dess linjedragning var aktuell idag då Nylandsplanen behandlades av Nylands landskapsfullmäktige.

Wickström: HUS bör bära sitt ansvar kring Raseborgs sjukhus nya profil

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att HUS bär sitt ansvar kring Raseborgs sjukhus nya profil som ska tas i bruk den första oktober i år. Det var i april i år som HUS styrelse beslöt att dra in samjouren vid sjukhuset.

Henrik Wickström vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Henrik Wickström, 25, från Ingå ställer upp för omval till posten som vice ordförande för SFP. Wickström valdes till en av partiets tre vice ordförande i samband med partidagen i Vasa 2019.

Wickström:En öppen process kring Raseborgs sjukhus behövs

I april beslöt Helsingfors- och Nylands sjukvårdistrikts (HUS) styrelse att samjouren vid Raseborg sjukhus ska upphöra hösten 2020. Beslutet har väckt mycket kritik, inte minst hos kommunerna i regionen som direkt berörs av beslutet.

Miljövänlig omställning viktig – inled byggandet av Esbostadsbanan

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att regeringen går vidare med planerna på att bygga Esbostadsbanan. Det skulle vara en viktig investering – som skapar tillväxt och livskraft.

Wickström: Högskolorna borde erbjuda fler antagningsplatser redan hösten 2020

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att högskolorna i Finland kunde erbjuda fler antagningsplatser redan från hösten 2020. Enligt Wickström är det viktigt för att bland annat säkerställa en meningsfull sysselsättning för så många som möjligt i höst.

Wickström: Vi måste våga tala om missbruk

I slutet av förra veckan omkom två unga personer från Ingå till följd av missbruk. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström som fungerar som kommunstyrelsens ordförande i Ingå är chockad över helgens händelser.

Wickström: Ingen får lämnas ensam

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas regeringen nu uppmärksammar ungas situation i samhället. De planer som många har haft har förändrats i och med coronakrisen. Wickström är orolig för konsekvenserna.

Våga ställa upp

Jag kände till det lokala beslutsfattandet från samhällsläran i skolan. Men det är en annan sak att själv möta det som deltagare och beslutsfattare, säger Henrik Wickström.

Wickström: Coronakrisen får inte resultera i större sociala klyftor

Coronavirusepidemin har påverkat våra vardagsliv redan över en månad. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig för att krisen gör de sociala klyftorna i samhället större ifall man inte stöder dem som behöver det. Stöd behövs även under processen när restriktionerna upphävs.

Wickström: Unga måste erbjudas framtidstro i kristider

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström upplever att det är viktigt att samhället kan erbjuda unga framtidstro. Enligt Wickström har det nuvarande läget skapat mycket osäkerhet bland unga och deras framtidsutsikter. Nu behövs flexibilitet som gynnar de unga.

Wickström: HUS slopar samjouren vid Raseborg sjukhus – ‘’Ett bakslag mot regionen och dess invånare”

Samjouren vid Raseborg sjukhus läggs ned. Det har styrelsen för HUS vid sitt möte slagit fast idag (6.4).

Vansinne att minska servicen på Raseborgs sjukhus nu

Finland genomgår en av sina största fredstida kriser, om inte den största. Undantagsförhållanden råder i landet och flera begräsningar har tagits i bruk för att stoppa coronaviruset.

Wickström: Kulturen behöver också hjälp ur krisen

Det rådande undantagstillståndet på grund av coronavirus pandemin skapar stor oro inom flera branscher. Förutom inom näringslivet är situationen ytterst svår också inom kulturfältet då nästan alla kulturevenemang inhiberats.

Dags för alla att säga vara de står i frågan om Raseborgs sjukhus

Henrik Wickström som fungerar som kommunstyrelseordförande i Ingå är bekymrad över Raseborgs sjukhus framtid. Ingå är en av de kommuner som berörs mest av frågan och han ser att oron har bara ökat under de senaste dagarna.

Konkreta planer för kustbanan behövs

Den här veckan blev det klart att staten och kommunerna har nått samförstånd om att bilda projektbolag för planeringen av Finlandsbanan och för den nya snabba tågbanan från Helsingfors till Åbo (ELSA-banan) och om de olika parternas finansiella bidrag. För projekten ansöks om finansiellt stöd från EU.

De som räddar liv ska inte hotas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström uttrycker sin oro över de hot och det våld brandmän, akutvårdare och övrig räddningspersonal möter i sin vardag.

Wickström: Nya antagningssystemet till högskolor ökar prestationsångesten bland unga

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig över den prestationsångest och utmattning som många unga lider av. Det nya antagningssystemet till högskolorna kan vara en bidragande orsak, anser han.

Har HUS rent mjöl i påsen?

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har inlett ett profileringsarbete angående Raseborgs sjukhus. Beredningsarbetet gällande sjukhusets har fortskridit och mer info om den kommer inom de närmaste dagarna.

Vårdreformen går i rätt riktning i Nyland

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström upplever att den föreslagna modellen för hur vårdreformen ska förverkligas i Nyland är ett steg i rätt riktning.

Viktigt att unga involveras i beslutsfattandet om klimatåtgärder

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att unga involveras aktivt då det kommer till att hitta lösningar till klimatförändringen.

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström deltar i klimatmötet i Madrid

SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, deltar i FN:s klimatmöte i Madrid.
Wickström har bjudits in till klimatmötet av Europeiska Unionen och dess regionkommitté. Hans uppgift är att lyfta fram det lokala och regionala perspektivet i frågan om klimatförändringen ur ett EU-perspektiv.

Gränserna för förlossningsverksamhet måste ses över

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se över gränserna för förlossningsverksamheten vid våra sjukhus. Wickström är orolig för den säkerhetsrisk som det minskade antalet BB-avdelningar föranleder till.

Wickström: Företagens beskattning måste vara konkurrenskraftig

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström betonar att företagens beskattning måste hållas på en konkurrenskraftig nivå.

Psykiska ohälsan bland unga kräver åtgärder

I juni meddelade FPA att psykisk ohälsa redan nu är den vanligaste orsaken till att sjukdagspenning betalas ut. Psykisk ohälsa har blivit en stor utmaning i vårt samhälle och bland unga studerande kan man se en tydlig ökning

De ungas budskap om klimatförändringen måste tas på allvar

De klimatrapporter som bland andra IPCC har publicerat talar klarspråk. Vi måste komma med lösningar som stoppar klimatförändringen.

Utred tågtrafik mellan Hangö och Helsingfors

Tidigare under veckan klubbade regeringen igenom riktlinjerna för statsbudgeten 2020. I budgeten för nästa år slog man fast att den länge efterlängtade Hangö-Hyvingebanans elektrifiering kan påbörjas. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan är en viktig investering som framför allt kommer att stöda Hangö hamns utveckling vilket är positivt för hela Västnyland.

Personalbristen inom småbarnspedagogiken måste lösas

Det råder akut brist på personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen, vilket leder till stor osäkerhet bland både personal och barn.